Napomena:

Preduzetnici koji kontinuirano vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva ne treba da se prijavljuju u evidenciju svake godine, tj. kada se preduzetnik prijavi on postaje obveznik dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se sam ne odjavi iz evidencije.

 

Prijava i odjava preduzetnika

Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika vrši se putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI) na način opisan Korisničkim uputstvom za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Obavezu prijavljivanja u evidenciju obveznika imaju preduzetnici koji su tokom 2020. godine počeli da vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Obavezu prijavljivanja imaju i novoosnovani preduzetnici, koji poslovne knjige vode na navedeni način.

Napomena:
Preduzetnici koji su u 2020. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva nisu dužni da u obrascima izveštaja iskazuju podatke u koloni „prethodna godina“, a podatke u koloni „tekuća godina“ iskazuju od dana početka vođenja knjiga na opisani način.

Ukoliko se preduzetnik greškom prijavi u evidenciju obveznika, to će ispraviti ponovnim kucanjem matičnog broja i klikom na dugme „Odjavi“.

Preduzetnici koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr), a pri tome poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, prijavu u evidenciju obveznika vrše na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs uz navođenje osnovnih statusnih podataka (naziv i matični broj obveznika, JMBG zastupnika), kao i podataka o danu početka obavljanja delatnosti i danu početka vođenja knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva. Pri tome, poželjno je da u prilogu dostave skenirano rešenje o upisu u nadležni registar.

Napomena:
Preduzetnici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja putem Posebnog informacionog sistema, Agenciji za privredne registre. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, preduzetnik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja, u skladu sa propisima.