Ukoliko podaci u Evidenciji obveznika nisu ažurni, obveznik treba, u cilјu stvaranja uslova za nesmetano dostavlјanje finansijskih izveštaja odnosno propisane dokumentaciju, putem eksternog portala „Ažuriranje Evidencije obveznika“, a koji je dostupan i u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije) da kreira i dostavi reklamaciju radi otklanjanja utvrđenih nedostataka u Evidenciji.

Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i koji se registruju u Registru privrednih subjekata, kao i preduzetnici koji se ne registruju u tom registru, ukoliko se podaci o njima već nalaze u drugim evidencijama kojima raspolaže Agencija na osnovu podataka preuzetih iz evidencija Poreske uprave (javni beležnici, advokati i sl.), prijavu ili odjavu u Evidenciju obveznika vrše putem linka Prijava/odjava preduzetnika, na način opisan Korisničkim uputstvom za prijavu/odjavu preduzetnika iz Evidencije obveznika.

Preudzetnik treba da se odjavi iz Evidencije obveznika tek kada prestane da vodi dvojno knjigovodstvo ili ukoliko je greškom izvršio prijavlјivanje u tu evidenciju (ne treba da se odjavlјuje i prijavlјuje u Evidenciju za svaku godinu).

Pravna lica koja se ne registruju u registrima Agencije, a ne nalaze se u Evidenciji obveznika (sindikati, ustanove, opšta udruženja preduzetnika i sl.) se prijavlјuju u Evidenciju obveznika podnošenjem „Reklamacije za upis novog obveznika, dok se iz iste odjavlјuju podnošenjem „Reklamacije za brisanje obveznika”. Reklamacije moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Pravna lica i preduzetnici mogu zahtevati izmenu podataka koji se o njima vode u Evidenciji obveznika podnošenjem „Reklamacije za izmenu podataka obveznika”, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom. Pomenutom reklamacijom je moguće zahtevati jednu od sledećih vrsta promena:

  • osnovnih statusnih podataka, odnosno podataka o zakonskim zastupnicima, s tim da obveznici koji se registruju u statusnim registrima Agencija ne podnose ovu vrstu reklamacije, već izmenu podataka treba da registruju u statusnom registru, odakle se registrovani podaci prenose u Evidenciju obveznika,
  • oblika organizovanja - podnosi se u slučajevima kada finansijska institucija izgubi dozvolu za rad (npr, brokersko dilersko društvo, faktoring društvo) i nastavi da posluje kao privredno društvo, kao i u drugim slučajevima kada dolazi do promene Kontnog okvira i obrazaca finansijskog izveštaja koje obveznik primenjuje usled promene grupe pravnih lica kojoj pripada,
  • početka izveštajnog perioda – podnosi se u slučaju obustave postupka stečaja usled prodaje pravnog lica ili ukoliko je preduzetnik u postupku prijave u Evidenciju pogrešio prilikom obeležavanja datuma početka primene dvojnog knjigovodstva,
  • računovodstvene regulative – podnosi se u slučajvima kada obveznik sa više želi da pređe na regulativu definisanu Zakonom o računovodstvu (nakon isteka kontinuiteta od 5 godina) ili u slučajevima kada smatra da regulativa obeležena u zahtevu za javno objavlјivanje finansijskog izveštaja nije ispravno obeležena,
  • ostalo (svojstvo javnog društva, status matičnog pravnog lica i sl.).

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću podataka o potpisniku reklamacije za unos, brisanje ili izmenu podataka ili pojedinih strana dostavlјenog dokumenta, reklamacije i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje zahteva