Dostavlјanjem Izjave o neaktivnosti smatra se da je pravno lice odnosno preduzetnik ispunio obavezu dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja.

Izjava o neaktivnosti

Saglasno Zakonu o računovodstvu, pravno lice odnosno preduzetnik, koji u izveštajnoj 2023. godini, nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imao podatke o imovini i obavezama, dužan je da do 1. aprila 2024. godine, dostavi izjavu o neaktivnosti. Po isteku tog roka, obveznici mogu dostaviti Izjavu o neaktivnosti za 2023. godinu, najkasnije do kraja 2024. godine.

Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavlјanja i javnog objavlјivanja izjave o neaktivnosti kao ispravne, pravno lice odnosno preduzetnik ne može dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj, kao zamenu te izjave.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Izjava o neaktivnosti“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju dokument „Izjava o neaktivnosti“ u kojoj se navodi da u izveštajnoj godini nisu imali poslovnih događaja, niti da u poslovnim knjigama za tu godinu imaju podatke o imovini i obavezama.

  • Primer blanko dokumenta izjave o neaktivnosti možete preuzeti ovde.
  • Primer popunjenog dokumenta izjave o neaktivnosti možete videti ovde.

Osim navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Izjava o neaktivnosti se dostavlјa, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje izjave o neaktivnosti.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ukoliko izjava o neaktivnosti, odnosno zahtev nisu potpisani od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraćaju obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i dokument „Izjava o neaktivnosti“, budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika.

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti i obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, izjava treba da bude svojeručno potpisana od strane zakonskog zastupnika i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

U slučajevima kada Izjava o neaktivnosti bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je ta izjava dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja izjave nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje iste u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Izjava o neaktivnosti“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar i javno objavlјena kao ispravna.

Ispravna izjava o neaktivnosti se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

Pravno lice odnosno preduzetnik za kojeg je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za 2023. godinu, razvrstano je kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu 2024. godinu.

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se objavi informacija da ista nije javno objavlјena usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled njenog dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti izjavu o neaktivnosti za 2023. godinu.