Napomena:

Dostavlјanjem Izjave o neaktivnosti smatra se da je pravno lice odnosno preduzetnik ispunio obavezu dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja.

Izjava o neaktivnosti

Saglasno Zakonu o računovodstvu, pravno lice odnosno preduzetnik, koji u izveštajnoj 2021. godini, nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imao podatke o imovini i obavezama, dužan je da do 31. marta 2022. godine, dostavi izjavu o neaktivnosti. Po isteku tog roka, obveznici mogu dostaviti Izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu, najkasnije do kraja 2022. godine.

Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavlјanja i javnog objavlјivanja izjave o neaktivnosti kao ispravne, pravno lice odnosno preduzetnik ne može dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj, kao zamenu te izjave.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Izjava o neaktivnosti“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju dokument „Izjava o neaktivnosti“ u kojoj se navodi da u izveštajnoj godini nisu imali poslovnih događaja, niti da u poslovnim knjigama za tu godinu imaju podatke o imovini i obavezama.

  • Primer blanko dokumenta izjave o neaktivnosti možete preuzeti ovde.
  • Primer popunjenog dokumenta izjave o neaktivnosti možete videti ovde.

Osim navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Izjava o neaktivnosti se dostavlјa, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje izjave o neaktivnosti.

Obveznici koji dostavlјaju Izjavu o neaktivnosti sastavlјenu na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.

Ukoliko izjava o neaktivnosti, odnosno zahtev nisu potpisani od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraćaju obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa . Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

U slučajevima kada Izjava o neaktivnosti bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je ta izjava dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja izjave nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje iste u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Izjava o neaktivnosti“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar i javno objavlјena kao ispravna.

Ispravna izjava o neaktivnosti se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

Pravno lice odnosno preduzetnik za kojeg je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu, razvrstano je kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu 2022. godinu.

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se objavi informacija da ista nije javno objavlјena usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled njenog dostavlјanja suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine), dostavi novu izjavu za 2021. godinu.