Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni Statistički izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Zamena Statističkog izveštaja

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Obveznik koji utvrdi da podaci u Statističkom izveštaju (SI) nisu iskazani istinito i objektivno, za razliku od podataka u javno objavlјenom potpunom i računski tačnom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (RGFI) uz koji je SI objavlјen, može najkasnije do 31.12.2024. godine da dostavi zamenu tog izveštaja, putem zahteva „Zamena Statističkog izveštaja”. Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od 12 meseca od datuma bilansa.

Obveznici revizije mogu podneti zahtev za zamenu SI nezavisno od dostavlјanja i javnog objavlјivanja dokumentacije iz člana 45. Zakona o računovodstvu, kao i njene ispravnosti.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Zamena Statističkog izveštaja“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju SI izmenjene sadržine na obrascu propisanom podzakonskim aktom za konkretnu vrstu obveznika. Osim toga, u zahtev se preuzimaju podaci iz javno objavlјenog potpunog i računski tačnog RGFI uz koji je dostavlјen SI čija se zamena traži, kako bi se obezbedila njihova logička i računska usaglašenost sa podacima koje obveznik unese u SI.

Uz SI izmenjene sadržine, obveznici su dužni da dostave Izjašnjenje zakonskog zastupnika o izvršenim korekcijama podataka u SI, sa razlozima zbog kojih se SI menja i navodima u kojem delu se obrazac menja. Izjašnjenje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i Izjašnjenje zakonskog zastupnika o izvršenim korekcijama podataka u SI budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavljen Statistički izveštaj, odnosno propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, pomenuto Izjašnjenje zakonskog zastupnika treba da bude svojeručno potpisano od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovano kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zamena SI se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene Statističkog izveštaja.

Ukoliko zahtev za zamenu SI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Osim toga, i dokumentacija uz SI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene SI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena Statističkog izveštaja ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena SI neće biti upisana u Registar, odnosno SI izmenjene sadržine neće biti javno objavlјen.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već izrađuje dopis o nemogućnosti obrade zahteva. Na isti način Agencija postupa i u slučajevima kada je zamena SI dostavlјena u papirnom obliku, s tim što se tada javno objavlјuje i informacija da je izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Potpun i računski tačan SI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon objavlјivanja zamene SI, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i SI koji je bio predmet zamene.

Ukoliko je SI izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan, propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena, pružalac računovodstvene usluge nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili je izveštaj dostavlјen u papirnoj formi, zamena SI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti zamenu SI.