Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni finansijski izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Zamena vanrednog finansijskog izveštaja

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Sadržina zahteva

Obveznik koji utvrdi da rezultati poslovanja i finansijski položaj u vanrednom finansijskom izveštaju (VFI), koji je javno objavlјen na internet stranici Agencije kao potpun i računski tačan, nisu iskazani istinito i objektivno, može zahtevati zamenu tog izveštaja najkasnije do dana dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) tog obveznika za poslovnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI. Zamena se dostavlјa putem zahteva “Zamena vanrednog finansijskog izveštaja”.

U okviru zahteva „Zamena vanrednog finansijskog izveštaja“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju VFI izmenjene sadržine u obimu (Bilans stanja i Bilans uspeha) i na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika, kao što su to činili prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se zamena traži. Osim navedenog, obveznici su dužni da dostave Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, a koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u evidenciji obveznika nije ažuran.

Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija.

Način dostavlјanja

Zamena VFI se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene vanrednog finansijskog izveštaja.

Ukoliko zahtev za zamenu VFI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Osim toga, i dokumentacija uz VFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovolјno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene VFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik plaća identična je osnovnoj naknadi koju je platio prilikom dostavlјanja VFI čija se zamena traži. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena vanrednog finansijskog izveštaja ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresе potpisnika zahteva i lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena VFI neće biti upisana u Registar, odnosno finansijski izveštaj izmenjene sadržine neće biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, a dokumentacija kao ispravna.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već izrađuje dopis o nemogućnosti obrade zahteva. Na isti način Agencija postupa i u slučajevima kada je zamena RGFI dostavlјena u papirnom obliku, s tim što se tada javno  objavlјuje informacija da je izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Potpun i računski tačan VFI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. 

Nakon objavlјivanja zamene VFI, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i VFI koji je bio predmet zamene.

Ukoliko je VFI izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan, propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena, pružalac računovodstvene usluge nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili je izveštaj dostavlјen u papirnoj formi, zamena VFI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da dostavi kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti VFI pre dostavlјanja RGFI koji se odnosi na poslovnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI.