Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Zamena dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj

Obveznik revizije čija je dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI), propisana članom 45. Zakona o računovodstvu (Zakon), javno objavlјena na internet stranici Agencije kao ispravna, može najkasnije do 31.12.2023. godine da zahteva zamenu te dokumentacije, putem zahteva Zamena dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj“. Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od 12 meseca od datuma bilansa.

Zahtev za zamenu dokumentacije mogu podneti i pravna lica i preduzetnici koji su dostavili dobrovolјnu reviziju koja je javno objavlјena kao ispravna.

Sadržina zahteva

Obveznik može zahtevati zamenu javno objavlјene dokumentacije na način da:

  • Izjavu da nije usvojen finansijski izveštaj zameni Odlukom o usvajanju RGFI koja je naknadno doneta od strane skupštine, odnosno drugog nadležnog organa obveznika;
  • Odluku o usvajanju RGFI, usled tehničke greške u toj odluci, zameni novom Odlukom o usvajanju;
  • Finansijski izveštaj koji je greškom priložen uz Revizorski izveštaj zameni finansijskim izveštajem koji je bio predmet revizije;
  • Revizorski izveštaj, usled tehničke greške u tom izveštaju, zameni Revizorskim izveštajem u kojem su te greške otklonjene;
  • Godišnji izveštaj o poslovanju zameni Godišnjim izveštajem o poslovanju izmenjene sadržine.

U okviru zahteva za zamenu, obveznik je dužan da dostavi dokument čije objavlјivanje tom zamenom traži, zajedno sa izjašnjenjem donosioca tog dokumenta u kojem treba navesti u kom delu se dokument menja, kao i razloge zbog kojih se menja i koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom tog lica. Izuzetno, obveznik nije dužan da dostavi izjašnjenje, ako zahteva zamenu izjave da nije usvojen RGFI.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovolјno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu potpisana svojeručno od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјena propisana dokumentacija.

Način dostavlјanja

Zahtev “Zamena dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj“ se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj.

Ukoliko zahtev za zamenu dokumentacije uz RGFI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Dokumentacija koja se dostavlјa u okviru zahteva mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje.

Da bi se izbegli problemeproblemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ako Zamena dokumentacije uz RGFI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene dokumentacije uz RGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena dokumentacije neće biti upisana u Registar i javno objavlјena.

Ispravna zamenjena dokumentacija uz RGFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takva, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. 

Ukoliko je zamenjena dokumentacija uz RGFI neispravna, uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena ili je zamena dokumentacije dostavlјena u papirnoj formi, zamena se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj uz koju se dostavlјa dokumentacija odnosi (do kraja 2023. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti zamenu dokumentacije.