Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni posebni podaci bili  javno objavlјen kao ispravni.

Zamena posebnih podataka uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Matično pravno lice čija su posebni podaci uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) -prosečan broj zaposlenih i spisak učesnika u konsolidaciji, javno objavlјeni na internet stranici Agencije kao ispravni, može najkasnije do 31.12.2023. godine da zahteva zamenu tih posebnih podataka, putem zahteva „Zamena posebnih podataka uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“. Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od 12 meseca od datuma bilansa.

Sadržina zahteva

Obveznik može zahtevati zamenu javno objavlјenih posebnih podataka uz KGFI i to zamenu:

  • prosečnog broja zaposlenih grupe pravnih lica;
  • spiska pravnih lica koja su obuhvaćena konsolidacijom.

U okviru zahteva za zamenu, obveznik je dužan da dostavi izjašnjenje zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica u kojem treba navesti razloge zbog kojih se podatak menja i koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom tog lica.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zahtev „Zamena posebnih podataka uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije)u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene posebnih podataka uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ukoliko zahtev za zamenu posebnih podataka uz KGFI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Dokumentacija koja se dostavlјa u okviru zahteva mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi, budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva. Osim toga, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu potpisana svojeručno od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene posebnih podataka uz KGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena posebnih podataka uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adrese potpisnika zahteva i lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena posebnih podataka neće biti upisana u Registar i javno objavlјena.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima već izrađuje dopis o nemogućnosti obrade zahteva. Na isti način Agencija postupa i u slučajevima kada je zamena posebnih podataka uz KGFI dostavlјena u papirnom obliku, s tim što se tada javno objavlјuje i informacija da je izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Ispravni zamenjeni posebni podaci uz KGFI se upisuje u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. 

Ukoliko su zamenjeni posebni podaci uz KGFI, neispravni, naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena, pružalac računovodstvene usluge nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili je zamena posebnih podataka dostavlјena u papirnoj formi, zamena se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se odnosi  izveštaj uz koji se dostavlјaju posebni podaci (do kraja 2023. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti zamenu posebnih podataka uz KGFI.