Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu (Zakon), pravna lica koja kontrolišu jedno ili više zavisnih pravnih lica (matična pravna lica) su dužna da najkasnije do 30. aprila 2022. godine dostave Agenciji za privredne registre (Agencija) konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI)  sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine. Izuzetno, matična pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske taj izveštaj sastavlјaju sa stanjem na poslednji dan svoje poslovne godine, u kom slučaju isti treba da dostave najkasnije u roku od četiri meseca od datuma sastavlјanja. Po isteku zakonskog roka, KGFI za 2021. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike za poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost njegovog dostavlјanja.

Od obaveze sastavlјanja, dostavlјanja i obelodanjivanja KGFI se izuzimaju:

 • male grupe, koje su najmanje dve uzastopne godine razvrstane u tu veličinu osim ako je barem jedan član grupe društvo od javnog interesa,
 • matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u nekoj drugoj, višoj ekonomskoj celini, pod uslovom da i njegovo matično pravno lice takođe ima sedište u Republici Srbiji, a pod uslovima navedenim u članu 32. st. 2. do 6. Zakona,
 • matično pravno lice koje ima samo zavisna pravna lica koja su, pojedinačno ili u konsolidovanom zbiru, sa stanovišta izrade KGFI materijalno beznačajna ili ako se sva njegova zavisna pravna lica mogu izuzeti od konsolidovanja, na osnovu stava 6. člana 32. Zakona.

Matična pravna lica KGFI mogu dostaviti putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

Matična pravna lica su dužna da uz KGFI dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, što mogu učiniti na jedan od sledećih načina:

 • odvojeno od KGFI, u kom slučaju se KGFI dostavlјa putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima navedenim za dostavlјanje te vrste izveštaja, a dokumentaciju, nakon javnog objavlјivanja tog izveštaja kao potpunog i računski tačnog, putem zahteva „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima propisanim za dostavlјanje dokumentacije uz KGFI (do 31. jula za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj).
 • istovremeno sa dostavlјanjem KGFI, putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“ u rokovima navedenim za dostavlјanje KGFI (do 30.4. za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj);

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan KGFI do isteka roka za dostavlјanje dokumentacije uz KGFI, isti može dostaviti samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi.

Sadržina zahteva

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj se sastavlјa na obrascima propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja koje primenjuje matično pravno lice i isti čine obrasci: 

 • Konsolidovani bilans stanja;
 • Konsolidovani bilans uspeha;
 • Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu;
 • Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine;
 • Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (u formi teksta).

Osim navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

 • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
 • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
 • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Obveznici koji dostavlјaju KGFI sastavlјen na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.

Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji RGFI sastavlјaju sa datumom pre 31.12.2021. godine, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-PRE 31.12.2021.

Ukoliko KGFI, odnosno zahtev nije potpisan od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraća obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijski izveštaj, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno KGFI i eventualno dokumentacije. Na stranici „Usluge-Servis desk – tehnička podrška za eServise -Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

U slučajevima kada KGFI bude dostavlјen u papirnom obliku, Agencija isti neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje KGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja izveštaja nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje istog (3.000 RSD). Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, KGFI neće biti upisan u Registar i javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Potpun i računski tačan KGFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici treba u zakonskom roku da dostave dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, a u slučaju da su vršili korekcije u odnosu na javno objavlјeni KGFI, nakon njegovog javnog objavlјivanja kao potpunog i računski tačnog, uz pomenutu dokumentaciju dostavlјaju i korigovani KGFI putem zahteva korigovani KGFI sa dokumentacijom.

Ukoliko se KGFI javno objavi kao nepotpun i računski netačan ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled  dostavlјanja suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), dostavi nov KGFI za 2021. godinu.