Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici revizije, a žele da dostave Agenciji, radi javnog objavlјivanja, dobrovolјnu reviziju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) različite sadržine u odnosu na RGFI koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, mogu to učiniti u rokovima predviđenim za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI, odnosno najkasnije do 30.06.2022. godine, putem zahteva „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju“. Navedeno se odnosi i na obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koji ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od šest meseca od datuma bilansa.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI izmenjene sadržine u obimu i na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika, kao što su to činili prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se zamena traži. Uz isti, na propisanom obrascu, dostavlјaju i Statistički izveštaj koji mora biti računski i logički usaglašen sa finansijskim izveštajem izmenjene sadržine. Pored toga, obveznici su dužni da dostave:

  • Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, a koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto Odluke o usvajanju nije moguće dostaviti izjavu da ista nije doneta;
  • Revizorski izveštaj sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI izmenjene sadržine koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zamena RGFI uz dobrovolјnu reviziju se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju.

Ukoliko zahtev za zamenu RGFI uz dobrovolјnu reviziju nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijski izveštaj izmenjene sadržine, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI izmenjene sadržine mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge-Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ukoliko zamena RGFI uz dobrovolјnu reviziju bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene RGFI uz dobrovolјnu reviziju potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik plaća odgovora zbiru osnovne naknade za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja čija se zamena traži i osnovne naknade za obradu i javno objavlјivanje dobrovolјne revizije koja je dostavlјena uz taj izveštaj. U slučaju dostavlјanja RGFI i dobrovolјne revizije nakon isteka propisanog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja.

Potpun i računski tačan RGFI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

Nakon objavlјivanja zamene RGFI, nezavisno da li se uz isti objavlјuje i dobrovolјna revizija, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i RGFI koji je bio predmet zamene.

Pravna lica i preudzetnici čija je dobrovolјna revizija javno objavlјena kao ispravna, novu zamenu RGFI mogu podneti samo dostavlјanjem i novog izveštaja revizora.

Potpun i računski tačan RGFI izmenjene sadržine (uklјučujući i Statistički izveštaj) se sa ispravnim Revizorskim izveštajem i Odlukom o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine, upisuje u Registar finansijskih izveštaja i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Na opisani način RGFI izmenjene sadržine se objavlјuje i ukoliko je dobrovolјna revizija neispravna, s tim što se u tom slučaju dobrovolјna revizija uopšte ne objavlјuje.

Ukoliko je RGFI izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan (uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena), nezavisno od ispravnosti dobrovolјne revizije ili je zamena RGFI dostavlјena suprotno Zakonu (u papirnoj formi), zamena RGFI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi novu zamenu RGFI, sa ili bez dobrovolјne revizije.