Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni finansijski izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici revizije, a žele da dostave Agenciji, radi javnog objavlјivanja, dobrovolјnu reviziju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) različite sadržine u odnosu na RGFI koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, mogu to učiniti u rokovima predviđenim za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI, odnosno najkasnije do 30.06.2023. godine, putem zahteva „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju“. Navedeno se odnosi i na obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koji ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od šest meseca od datuma bilansa.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI izmenjene sadržine u obimu i na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika, kao što su to činili prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se zamena traži. Uz isti, na propisanom obrascu, dostavlјaju i Statistički izveštaj koji mora biti računski i logički usaglašen sa finansijskim izveštajem izmenjene sadržine. Pored toga, obveznici su dužni da dostave:

  • Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, a koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto Odluke o usvajanju nije moguće dostaviti izjavu da ista nije doneta;
  • Revizorski izveštaj sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI izmenjene sadržine koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera.
Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Napomene uz finansijski izveštaj i dr.), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovolјno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu potpisana svojeručno od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija.

Način dostavlјanja

Zamena RGFI uz dobrovolјnu reviziju se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju.

Ukoliko zahtev za zamenu RGFI uz dobrovolјnu reviziju nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijski izveštaj izmenjene sadržine, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI izmenjene sadržine mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene RGFI uz dobrovolјnu reviziju potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik plaća odgovora zbiru osnovne naknade za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja čija se zamena traži i osnovne naknade za obradu i javno objavlјivanje dobrovolјne revizije koja je dostavlјena uz taj izveštaj. U slučaju dostavlјanja RGFI i dobrovolјne revizije nakon isteka propisanog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već izrađuje dopis o nemogućnosti obrade zahteva. Na isti način Agencija postupa i u slučajevima kada je zamena RGFI uz dobrovoljnu reviziju dostavljena u papirnom obliku, s tim što se tada javno objavljuje i informacija da je izveštaj dostavljen suprotno Zakonu

Potpun i računski tačan RGFI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

Nakon objavlјivanja zamene RGFI, nezavisno da li se uz isti objavlјuje i dobrovolјna revizija, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i RGFI koji je bio predmet zamene.

Pravna lica i preudzetnici čija je dobrovolјna revizija javno objavlјena kao ispravna, novu zamenu RGFI mogu podneti samo dostavlјanjem i novog izveštaja revizora.

Potpun i računski tačan RGFI izmenjene sadržine (uklјučujući i Statistički izveštaj) se sa ispravnim Revizorskim izveštajem i Odlukom o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine, upisuje u Registar finansijskih izveštaja i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Na opisani način RGFI izmenjene sadržine se objavlјuje i ukoliko je dobrovolјna revizija neispravna, s tim što se u tom slučaju dobrovolјna revizija uopšte ne objavlјuje.

Ukoliko je RGFI izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan, nezavisno od ispravnosti dobrovoljne revizije, propisana naknada za obradu i javno objavljivanje nije plaćena, pružalac računovodstvene usluge nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili je zamena RGFI dostavljena u papirnoj formi, zamena RGFI se javno ne objavljuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlja obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2023. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti zamenu RGFI, sa ili bez dobrovolјne revizije.