Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Obveznik koji utvrdi da rezultati poslovanja i finansijski položaj u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (RGFI), koji je javno objavlјen na internet stranici Agencije kao potpun i računski tačan, nisu iskazani istinito i objektivno, može najkasnije do 31.12.2022. godine da dostavi zamenu tog izveštaja, putem zahteva “Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja”. Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od 12 meseca od datuma bilansa.

Obveznik revizije može da zahteva zamenu RGFI samo ukoliko je dokumentacija iz člana 45. Zakona koju je dostavio uz taj izveštaj, javno objavlјena kao ispravna.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI izmenjene sadržine u obimu i na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika, kao što su to činili prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se zamena traži. Uz isti, na propisanom obrascu, dostavlјaju i Statistički izveštaj koji mora biti računski i logički usaglašen sa finansijskim izveštajem izmenjene sadržine.

Osim navedenog, obveznici su dužni da dostave i Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, i koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima. Obveznici ne mogu umesto navedene Odluke da dostave izjavu da ista nije doneta.

Obveznici revizije, u okviru zahteva za zamenu RGFI pored Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine dostavlјaju i ostalu dokumentaciju iz člana 45. Zakona koja se odnosi na RGFI izmenjene sadržine i to:

  • Revizorski izveštaj koji se odnosi na RGFI izmenjene sadržine - sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera (uz revizorski izveštaj se obavezno prilaže pomenuti RGFI;
  • Godišnji izveštaj o poslovanju usaglašen sa RGFI izmenjene sadržine - dostavlјaju pravna lica koja su i uz RGFI čija se zamena traži, imali obavezu da dostave godišnji izveštaj o poslovanju.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.
Pravna lica i preduzetnici čiji je revizorski izveštaj o obavlјenoj dobrovolјenoj reviziji RGFI javno objavlјen kao ispravan, uz zahtev za zamenu RGFI, pored Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine, dužna su da dostave i novi revizorski izveštaj.

Način dostavlјanja

Zamena RGFI se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko zahtev za zamenu RGFI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijski izveštaj izmenjene sadržine, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI izmenjene sadržine mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge-Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ukoliko zamena RGFI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene RGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik plaća identična je naknadi koju je platio prilikom dostavlјanja RGFI čija se zamena traži, a u slučaju obveznika revizije i obveznika koji su dostavili ispravnu dobrovolјnu reviziju naknada koju treba platiti odgovora zbiru osnovnih naknada za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja čija se zamena traži i dokumentacije/dobrovolјne revizije koja je dostavlјena uz taj izveštaj. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena RGFI neće biti upisana u Registar, te finansijski izveštaj izmenjene sadržine neće biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, a dokumentacija kao ispravna.

Potpun i računski tačan RGFI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

Nakon objavlјivanja zamene RGFI, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i RGFI (sa dokumentacijom uz taj izveštaj kod obveznika revizije, odnosno dobrovolјnom revizijom dostavlјenom od strane pravnih lica i preduzetnika koji nemaju obavezu revizije) koji je bio predmet zamene.

Ukoliko je RGFI  izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan (uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena) ili je zamena RGFI dostavlјena suprotno Zakonu (u papirnoj formi), zamena RGFI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi novu zamenu RGFI.