Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Obveznik koji utvrdi da podaci u Statističkom izveštaju (SI) nisu iskazani istinito i objektivno, za razliku od podataka u javno objavlјenom potpunom i računski tačnom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (RGFI) uz koji je SI objavlјen, može najkasnije do 31.12.2022. godine da dostavi zamenu tog izveštaja, putem zahteva „Zamena Statističkog izveštaja”. Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od 12 meseca od datuma bilansa.

Obveznici revizije mogu podneti zahtev za zamenu SI nezavisno od dostavlјanja i javnog objavlјivanja dokumentacije iz člana 45. Zakona o računovodstvu, kao i njene ispravnosti.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Zamena Statističkog izveštaja“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju SI izmenjene sadržine na obrascu propisanom podzakonskim aktom za konkretnu vrstu obveznika. Osim toga, u zahtev se preuzimaju podaci iz javno objavlјenog potpunog i računski tačnog RGFI uz koji je dostavlјen SI čija se zamena traži, kako bi se obezbedila njihova logička i računska usaglašenost sa podacima koje obveznik unese u SI.

Uz SI izmenjene sadržine, obveznici su dužni da dostave Izjašnjenje zakonskog zastupnika o izvršenim korekcijama podataka u SI, sa razlozima zbog kojih se SI menja i navodima u kojem delu se obrazac menja. Izjašnjenje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zamena SI se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene Statističkog izveštaja.

Ukoliko zahtev za zamenu SI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Osim toga, i dokumentacija uz SI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge-Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ukoliko zamena SI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene SI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena Statističkog izveštaja ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena SI neće biti upisana u Registar, odnosno SI izmenjene sadržine neće biti javno objavlјen.

Potpun i računski tačan SI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon objavlјivanja zamene SI, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i SI koji je bio predmet zamene.

Ukoliko je SI  izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan (uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena) ili je izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu (u papirnoj formi), zamena SI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi novu zamenu SI.