Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima

Sadržina zahteva

Obveznik koji utvrdi da rezultati poslovanja i finansijski položaj u vanrednom finansijskom izveštaju (VFI), koji je javno objavlјen na internet stranici Agencije kao potpun i računski tačan, nisu iskazani istinito i objektivno, može zahtevati zamenu tog izveštaja najkasnije do dana dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) tog obveznika za poslovnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI. Zamena se dostavlјa putem zahteva “Zamena vanrednog finansijskog izveštaja”.

U okviru zahteva „Zamena vanrednog finansijskog izveštaja“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju VFI izmenjene sadržine u obimu (Bilans stanja i Bilans uspeha) i na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika, kao što su to činili prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se zamena traži. Osim navedenog, obveznici su dužni da dostave Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, a koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zamena VFI se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene vanrednog finansijskog izveštaja.

Ukoliko zahtev za zamenu VFI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Osim toga, i dokumentacija uz VFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge-Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ukoliko zamena VFI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene VFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik plaća identična je osnovnoj naknadi koju je platio prilikom dostavlјanja VFI čija se zamena traži. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena vanrednog finansijskog izveštaja ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena VFI neće biti upisana u Registar, odnosno finansijski izveštaj izmenjene sadržine neće biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, a dokumentacija kao ispravna.

Potpun i računski tačan VFI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. 

Nakon objavlјivanja zamene VFI, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i VFI koji je bio predmet zamene.

Ukoliko je VFI izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan (uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena) ili je izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu (u papirnoj formi), zamena VFI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da dostavi novu zamenu VFI pre dostavlјanja RGFI koji se odnosi na poslovnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI.