Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Matično pravno lice koje utvrdi da rezultati poslovanja i finansijski položaj u konsolidovanom godišnjem finansijskom izveštaju (KGFI), koji je javno objavlјen na internet stranici Agencije kao potpun i računski tačan, nisu iskazani istinito i objektivno, može najkasnije do 31.12.2022. godine da dostavi zamenu tog izveštaja, putem zahteva “Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja”. Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od 12 meseca od datuma bilansa.

Matično pravno lice može da zahteva zamenu KGFI samo ukoliko je je dokumentacija iz člana 45. Zakona koju je dostavio uz taj izveštaj, javno objavlјena kao ispravna.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja“, matično pravno lice dostavlјa KGFI izmenjene sadržine u obimu i na obrascima koji su propisani podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika kojoj to lice pripada, kao što je to činilo prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se zamena traži. KGFI izmenjene sadržine čine:

 • Konsolidovani bilans stanja;
 • Konsolidovani bilans uspeha;
 • Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu;
 • Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine;
 • Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (u formi teksta).

Osim navedenog, u okviru zahteva matično pravno lice dostavlјa i dokumentaciju iz člana 45. Zakona koja se odnosi na KGFI izmenjene sadržine:

 • Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, i koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; ne prihvata se dostavlјanje izjave da ta odluka nije doneta;
 • Revizorski izveštajkoji se odnosi na KGFI izmenjene sadržine - sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera (uz revizorski izveštaj se obavezno prilaže pomenuti KGFI);
 • Godišnji izveštaj o poslovanju koji treba da bude usaglašen sa KGFI izmenjene sadržine.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

 • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
 • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
 • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zamena KGFI se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva,  u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko zahtev za zamenu KGFI nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijski izveštaj izmenjene sadržine, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz KGFI izmenjene sadržine mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ukoliko zamena KGFI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje zamene KGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju treba uplatiti se utvrđuje sabiranjem osnovne naknade za obradu i javno objavlјivanje KGFI i osnovne naknade za obradu i javno objavlјivanje dokumentacije koja se dostavlјa uz isti. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, zamena KGFI neće biti upisana u Registar, te finansijski izveštaj izmenjene sadržine neće biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, a dokumentacija kao ispravna.

Potpun i računski tačan KGFI izmenjene sadržine i ispravna dokumentacija se upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

Nakon objavlјivanja zamene KGFI, na internet stranici Agencije ostaje objavlјen i KGFI (sa dokumentacijom iz člana 45. Zakona  koja je dostavlјena uz taj izveštaj) koji je bio predmet zamene.

Ukoliko je KGFI  izmenjene sadržine nepotpun i računski netačan (uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena) ili je zamena KGFI dostavlјena suprotno Zakonu (u papirnoj formi), zamena KGFI se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi novu zamenu KGFI.