Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj veće grupe pravnih lica

Matično pravno lice koje je istovremeno zavisno pravno lice svom matičnom pravnom licu sa sedištem u Republici Srbiji (tzv. posedovano matično pravno lice), a čije hartije od vrednosti nisu uklјučene u trgovanje u smislu propisa kojim se reguliše tržište kapitala, dužno je da najkasnije do 31. jula 2023. godine dostavi Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) veće grupe pravnih lica  zajedno sa propisanom dokumentacijom, ukoliko ispunjava i ostale uslove za oslobađanje od obaveze sastavlјanja i dostavlјanja KGFI, propisane članom 32. st. 3. i 4. Zakona o računovodstvu. Navedeni izveštaj se dostavlјa putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno lice“.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „KGFI veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno lice“, obveznik dostavlјa:

  • KGFI veće grupe pravnih lica u PDF formatu, potpisan od strane zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica te grupe;
  • Revizorski izveštaj, uz koji se prilaže KGFI veće grupe pravnih lica koji je bio predmet revizije;
  • Godišnji izveštaj o poslovanju veće grupe pravnih lica, koji sastavlјa matično pravno lice te grupe.
Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da zahtev bude potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica i supotpisnika. Dokumenta priložena u okviru zahteva, koja su potpisana od strane lica ovlašćenog za njihovo donošenje, mogu biti verifikovana samo kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјena KGFI veće grupe pravnig lica.

Način dostavlјanja

Zahtev „KGFI veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno lice se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika posedovanog matičnog pravnog lica, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje KGFI veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno lice.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Osim toga, i dokumenta moraju biti potpisana od strane lica ovlašćenih za njihovo donošenje.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ako KGFI veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno lice bude dostavlјen u papirnom obliku, Agencija isti neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje KGFI veće grupe pravnih lica potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja zahteva nakon zakonskog roka, osnovna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje (3.000 RSD). Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su  obezbeđene u  PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev KGFI veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adrese potpisnika zahteva i lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, KGFI veće grupe pravnih lica, zajedno sa dokumentacijom, neće biti upisan u Registar i javno objavlјeni kao ispravan.

Ispravan KGFI se, zajedno ispravnom dokumentacijom, upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.  

KGFI veće grupe pravnih lica je ispravan, samo ukoliko je i dokumentacija dostavlјena uz taj izveštaj ispravna.

Ukoliko se javno objavi da je KGFI neispravan ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2023. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti KGFI veće grupe pravnih lica.