Obavezna elektronska registracija osnivanja privrednih društava od 17. maja 2023. godine.

Od 17. maja 2023. godine na snazi je odredba člana 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, te od ovog datuma više nije dozvoljeno podneti papirnu prijavu za osnivanje privrednog društva (DOO, AD, KD i OD), već se prijava može podneti isključivo u elektronskoj formi putem posebne korisničke aplikacije (izuzev za društva koja nastaju iz statusne promene i za preduzetnike koji nastavljaju obavljanje delatnosti u formi privrednog društva).

Ostale pravne forme koje se registruju u Registru privrednih subjekata (zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci i predstavništva stranih privrednih društava) mogu i dalje da se osnivaju na dosadašnji način (u papiru), s tim što je omogućeno i podnošenje elektronske prijave za one koji to žele.

Detaljna uputstva za elektronsku registraciju osnivanja možete pronaći ovde, a odgovore na neke od najčešćih nedoumica u vezi sa primenom odredbe člana 9. stav 2. možete pronaći u posebnoj sekciji Pitanja i odgovori

Jednošalterski sistem registracije

 Za registraciju osnivanja privrednog subjekta (privrednog društva) potrebno je priložiti:

 • potpisanu jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) odnosno elektronsku prijavu osnivanja privrednog društva,
 • propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji) i
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Postupak osnivanja privrednih subjekata (privrednih društava) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u, sa odlukom o osnivanju, istovremeno dobiju:

 • registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala,
 • prijavu za PDV,
 • obrazac M-A tj. POTVRDU O PODNETOJ PRIJAVI na obavezno socijalno osiguranje osnivača koji je istovremeno registrovan i kao zastupnik privrednog društva.

Napomena:
Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja CROSO-u podatke potrebne za registraciju obveznika plaćanja doprinosa.

Opšte i praktične napomene

Opšte napomene

U Registar privrednih subjekata se upisuju sledeće pravne forme:

 • privredna društva (isključivo elektronski)

               - ortačko društvo
               - komanditno društvo
               - društvo sa ograničenom odgovornošću
               - akcionarsko društvo  

 • ogranak stranog privrednog društva
 • predstavništvo stranog privrednog društva
 • javno preduzeće
 • zadruga
 • zadružni savez
 • drugi subjekt ako je to propisano posebnim zakonom.

Naknada za osnivanje

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (Visina naknade).

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – Privredna društva koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem potpisane papirne ili elektronske registracione prijave (u zavisnosti od pravne forme) sa propisanom dokumentacijom uz plaćanje propisane naknade i to putem posebne korisničke aplikacije ili neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. Кada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Način upisa adrese sedišta i adrese za prijem pošte

Pre overe osnivačkog akta, proverite podatke o adresi sedišta u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda ili na Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, i to pre svega da li naziv ulice u kojoj se nalazi obajekat u kom će biti sedište postoji na teritoriji određenog naseljenog mesta, budući da je registrator dužan da koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koji vodi Republički geodetski zavod.

Ukoliko u Adresnom registru ne postoji određeni naziv ulice na teritoriji određenog naseljenog mesta na način koji je naveden u prijavi i osnivačkom aktu, registrator će doneti odluku o odbacivanju registracione prijave. Za sve nedoumice oko tačne adrese određenog objekta u kom će biti sedište privrednog subjekta možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu na imejl: mojaadresa@rgz.gov.rs.

Pribavlјanje dokumentacije po službenoj dužnosti, overa i Apostille

Podatke i dokumente koji se u skladu sa zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator može da pribavi i po službenoj dužnosti, i to direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.

Dakle, podnosilac bi u prijavi trebalo da se izjasni da li želi sam da dostavi određeni podatak odnosno dokument ili želi da ih registrator pribavi po službenoj dužnosti.

U vezi sa navedenim, važno je imati u vidu da:

 1. registrator može sam da pribavlјa samo one podatke i dokumente o kojima se vode zvanične službene evidencije, ali ne i one koje državni organi pružaju podnosiocima isklјučivo na njihov zahtev i o kojima se ne vode pomenute evidencije,
 2. kada registrator po službenoj dužnosti pribavlјa podatke i dokumente, rok za donošenje odluke od 5 radnih dana ne počinje da teče od dana podnošenja prijave već od narednog dana od dana pribavlјanja podatka odnosno dokumenta, odnosno ako je pribavlјanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa – rok teče od dana pribavlјanja tih podataka.

Ukoliko je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlja overena dokumentacija – to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicama lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini).

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu, postaje strana javna isprava i mora sadržati Apostille - ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, osim ako između konkretne strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. „puna” legalizacija.

Više informacija o tome sa kojim državama Republika Srbija ima zaključene bilateralne sporazume, odnosno o potpisnicama Haške konvencije možete pronaći ovde

Posebno napominjemo da određeni broj država potpisnica Haške konvencije još od 2006. godine pečat Apostille izdaje isključivo u elektronskom obliku i u takvim slučajevima, kada je u postupku registracije potrebno priložiti overenu ispravu, kao validan dokument prihvata se i odštampana spoljna forma pečata E-Apostille koja sadrži i obaveštenje da se u zemlji porekla overavanje dokumenta sa pečatom Apostille vrši u elektronskom obliku, a ako takvog obaveštenja nema, uz registracionu prijavu je potrebno priložiti i izjavu podnosioca prijave (koju ne treba posebno overavati) da se u zemlji porekla pečat Apostille ne izdaje u papirnom, već isključivo u elektronskom obliku. Navedeno stanovište izraženo je i u mišljenju Ministarstva privrede koje možete videti ovde.

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača.

Praktične napomene

Preporučujemo da se pre podnošenja prijave osnivanja privrednog subjekta upoznate sa važnim pravilima koja se odnose na naziv i poslovno ime, kako se ne biste izlagali nepotrebnim troškovima ukoliko prijava bude odbačena. Pravila o nazivu i poslovnom imenu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva pod naslovom „Poslovno ime i rezervacija naziva”. Uz to napominjemo da se u osnivačkom aktu u poslovnom imenu nikada ne navodi adresa sedišta tj. ulica i broj, već samo mesto sedišta.

Kada se registru dostavlja dokument koji predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti (osnivački akt, ugovor o statusnoj promeni/plan podele, ugovor o pristupanju člana i povećanju kapitala, odluka o povećanju nenovčanog kapitala) ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Kada je reč o novčanom ulogu, a budući da se prilikom osnivanja ne mora odmah i uplatiti, već se mora samo upisati (a u osnivačkom aktu se određuje u kom roku će član društva uplatiti ulog), Registru se ne dostavlja dokaz o uplati osnivačkog uloga, niti o otvaranju poslovnog računa u banci, već će ova potvrda biti dostavljena naknadno, kada ulog bude i uplaćen.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društva imaju zakonske (statutarne) zastupnike i ostale zastupnike. Kada je reč o zakonskim (statutarnim) zastupnicima, Zakon je za svaku pravnu formu propisao koja su to lica odnosno funkcije, tako da morate voditi računa da se kao zakonski zastupnici kod svake pojedine forme mogu upisati samo one funkcije koje zakon predviđa, dok se kod ostalih zastupnika funkcije ne registruju. Ovo međutim nije smetnja da društvo u svojim internim aktima određeno lice imenuje sa nekom funkcijom koju sâmo odabere.

Dozvoljene funkcije zakonskih (statutarnih) zastupnika po pravnim formama u skladu sa važećom zakonskom regulativom su sledeće:

Ortačko društvo:
 • zakonski zastupnik
Komanditno duštvo:
 • zakonski zastupnik
Društvo s ograničenom odgovornošću:
 • direktor
 • v.d. direktora (samo kod društava kapitala kod kojih je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
Akcionarsko društvo:
 • direktor
 • član odbora direktora
 • predsednik odbora direktora
 • generalni direktor
 • izvršni direktor
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
Ogranak stranog privrednog društva:
 • zastupnik
Predstavništvo stranog privrednog društva:
 • zastupnik
Javno preduzeće:
 • direktor
 • v.d. direktora
Zadruga:
 • direktor
 • v.d. direktora
Zadružni savez:
 • predsednik zadružnog saveza
 • v.d. predsednika zadružnog saveza

Likvidacioni i stečajni upravnik su zakonski zastupnici kod svih pravnih formi nad kojima može biti sproveden postupak likvidacije i/ili stečaja.

Registracija ograničenja ovlašćenja za zastupanje:

Odredbom člana 33. Zakona o privrednim društvima propisano je da je zastupnik dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva. Istom odredbom Zakona dalje je imperativno propisano da se ograničenja ovlašćenja zastupnika ne mogu isticati prema trećim licima, izuzev ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa koja se mogu isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Iz citirane odredbe Zakona proizilazi da treća lica nisu dužna da imaju saznanje, niti da vode računa, o ograničenjima zastupnika privrednih društava, već da su zastupnici dužni da poslove iz svog delokruga obavljaju u okviru ovlašćenja koja su im data aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva, ali da ta ograničenja ovlašćenja zastupnika nisu predmet registracije, izuzev ako je reč o ograničenju ovlašćenja u vidu obaveznog supotpisa koja se mogu isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Više o ograničenjima ovlašćenja za zastupanje možete pročitati ovde.

Posebna napomena za direktore društava sa ograničenom odgovornošću:

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društvo sa ograničenom odgovornošću može imati jednog ili više direktora (zakonskih zastupnika), pri čemu se broj direktora određuje osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine nije određen veći broj direktora, zakonska pretpostavka je da društvo ima jednog direktora.

Ukoliko društvo ima više od jednog direktora, preporučujemo da njihov broj bude određen osnivačkim aktom, kako bi se kasnije, nakon osnivanja, u svakom momentu uvidom u registrovani osnivački akt moglo utvrditi koliko direktora društvo ima. Naravno, po samom Zakonu, ovaj podatak može se i naknadno urediti, odnosno promeniti, kako izmenama osnivačkog akta, tako i odlukom skupštine društva.

Obavezno evidentiranje stvarnih vlasnika

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/2019), od 31. decembra 2018. godine uspostavlјena je Centralna evidencija stvarnih vlasnika, kao javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima - stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (Registrovani subjekti).

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju:

 • privredna društva (osim javnih akcionarskih društava),
 • zadruge,
 • ogranci stranih privrednih društava,
 • poslovna udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica),
 • strana predstavništva privrednih društava.

Zakon se NE primenjuje na:

 • preduzetnike,
 • javna akcionarska društva,
 • privredna društva u stečaju,
 • privredna društva u prinudnoj likvidaciji,
 • društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je:

 • fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravlјanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
 • fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
 • fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravlјanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
 • fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravlјanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
 • fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Lice ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu dužno je da evidentira podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji najkasnije u roku od 15 dana od osnivanja i promene vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u skladu sa članom 3. ovog zakona. Posebno ukazujemo na mogućnost da se počev od 01.10.2023. godine objedinjeno podnesu elektronska registraciona prijava za osnivanje privrednog društva u okviru koje je omogućeno da se istovremeno izvrši i evidentiranje stvarnog vlasnika. Svakako, ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza zakonskog zastupnika privrednog društva da, u roku od 15 dana od dana upisa privrednog društva u Registar privrednih subjekata, evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika vodi se elektronskim putem, preko internet stranice Agencije, a korisnik mora da poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (kreiranu od strane Agencije, koja se koristi za sve elektronske usluge koje pruža Agencija, i koju možete preuzeti ovde),
 • nalog na sistemu za centralizovano prijavlјivanje korisnika Agencije za privredne registre(nalog u navedenom sistemu se koristi za pristupanje svim elektronskim uslugama Agencije).

Detalјnija uputstva pogledajte na stranici Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Potrebna dokumentacija za osnivanje

Ortačko društvo

 • elektronska registraciona prijava osnivanja - OD,
 • ugovor o osnivanju ortačkog društva (primeri akata) - potpisan elektronskim sertifikatom osnivača ili digitializvoan u skladu sa zakonom,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre). Lica kojima je odobreno pravo na azil kao dokaz o identitetu prilažu uverenje Kancelarije za azil o evidencijskom broju stranca,
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • naknada za registraciju osnivanja (visine naknada).

Komaditno društvo

 • elektronska registraciona prijava osnivanja – KD (obrasci
 • ugovor o osnivanju komanditnog društva (primeri akata) - potpisan elektronskim sertifikatom osnivača ili digitializvoan u skladu sa zakonom,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre). Lica kojima je odobreno pravo na azil kao dokaz o identitetu prilažu uverenje Kancelarije za azil o evidencijskom broju stranca,
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • naknada za registraciju osnivanja (visine naknada).

Društvo sa ograničenom odgovornošću

 • elektronska registraciona prijava osnivanja – DOO (obrasci),
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) (primeri akata) - potpisan elektronskim sertifikatom osnivača ili digitializvoan u skladu sa zakonom,
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre). Lica kojima je odobreno pravo na azil kao dokaz o identitetu prilažu uverenje Kancelarije za azil o evidencijskom broju stranca,
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • naknada za registraciju osnivanja(visine naknada).

Organi uprave u društvu sa ograničenom odgovornošću:

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora i nadzorni odbor. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravljanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu. 

U društvu sa ograničenom odgovornošću svi direktori su i zakonski zastupnici i upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO.

Ukoliko će društvo pored direktora imati i druge zastupnike (zamenika direktora i drugo) oni se upisuju na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO kao Ostali zastupnici.

Posebna pravila važe sa društva sa ograničenom odgovornošću koja će obavljati delatnost finansijskog lizinga. Na ova društva primenjuje se Zakon o finansijskom lizingu i u skladu sa njegovim odredbama organi davaoca lizinga su upravni i izvršni odbor.

Osnovni (registrovani) kapital društva sa ograničenom odgovornošću:

Zakonom o privrednim društvima propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga.

Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi najmanje 100 dinara (osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos).

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od pet godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta. Članovi društva stiču udeo u društvu preuzimanjem obaveze uplate odnosno unošenja uloga. Posebno napominjemo da ako se novčani ulog ne uplaćuje prilikom osnivanja, već se ta obaveza ostavlja za kasnije Registru se ne dostavlja dokaz o uplati osnivačkog uloga, niti o otvaranju poslovnog računa u banci, već će ova potvrda biti dostavljena naknadno, kada ulog bude i uplaćen.

Nenovčani ulozi mogu biti samo u stvarima i pravima. Vrednost nenovčanog uloga se utvrđuje sporazumom od strane svih članova društva ili putem procene stručnog lica koje je od nadležnog državnog organa ovlašćeno da vrši procene određenih stvari i prava (sudski veštak, revizor ili drugo stručnog lice). Ukoliko, u skladu sa čl. 56 i 57 Zakona o privrednim društvima nije vršena procena vrednosti nenovčanog uloga, sačinjava se potvrda o njegovoj vrednosti, u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima koja se dostavlja radi registracije i objavljivanja.

Kada se nenovčani ulog osnivača sastoji iz neke nepokretnosti, osnivčaki akt predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti, te ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Akcionarsko društvo

 • elektronska registraciona prijava osnivanja – AD (obrasci),
 • osnivački akt društva (primeri akata) - potpisan elektronskim sertifikatom osnivača ili digitializvoan u skladu sa zakonom,
 • statut društva potpisan od strane članova društva,
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,
 • naknada za registraciju osnivanja (visine naknada).

Akcionari koji osnivaju akcionarsko društvo potpisuju osnivački akt, a njihovi potpisi se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju i prvi Statut društva.

Organi uprave u akcionarskom društvu:

Prilikom osnivanja akcionarskog društva, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora. Ukoliko AD sa jednodomnim upravljanjem ima tri ili više direktora, oni formiraju odbor direktora koji ima i svog predsednika.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više izvršnih direktora i nadzorni odbor. Ukoliko AD sa dvodomnim upravljanjem ima tri ili više izvršna direktora, oni formiraju izvršni odbor koji ima i svog predsednika. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravljanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U akcionarskom društvu zakonski zastupnici su direktori, ali to ne moraju biti svi direktori, već samo pojedini ukoliko osnivači tako odrede. Oni direktori koji imaju ovlašćenje za zastupanje upisuju se na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD, a svi direktori (i oni koji imaju i oni koji nemaju ovlašćenje za zastupanje) upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD.

Pri tome, u jednodomnom sistemu upravljanja jedan od direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje može biti imenovan za Generalnog direktora (dakle generalni direktor u jednodomnom sistemu nije obavezan organ), dok je u dvodomnom sistemu jedan od izvršnih direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje obavezno i Generalni direktor.

Osnovni (registrovani) kapital akcionarskog društva:

Upisane akcije koje se u skladu sa osnivačkim aktom uplaćuju u novcu uplaćuju se pre registracije osnivanja na privremeni račun kod poslovne banke u Republici Srbiji. Pre registracije društva akcionari koji osnivaju društvo dužni su da uplate, odnosno unesu uloge koji predstavljaju najmanje 25% osnovnog kapitala, pri čemu uplaćeni iznos novčanog dela osnovnog kapitala ne može biti niži od iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji iznosi 3.000.000,00 dinara.

Akcionari:

Agencija za privredne registre ne registruje akcionare akcionarskih društava, s obzirom da je vođenje evidencije akcionara u nadležnosti Centralnog registra hartija od vrednosti.

Banka

Uz prijavu osnivanja akcionarskog društva - banke (obrasci), pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Narodne banke o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Narodne Banke o davanju saglasnosti na statut banke
 • rešenje Narodne banke o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa banke.

Društvo za upravlјanje investicionim fondovima

Uz prijavu osnivanja akcionarskog društva - društva za upravljanje investicionim fondovima (obrasci), pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa uprave i direktora.

Brokersko-dilersko društvo i berza

Uz prijavu osnivanja akcionarskog društva - brokersko-dilerskog društva i berze (obrasci), pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskog društva i berze,
 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

Društvo za osiguranje

Uz prijavu osnivanja akcionarskog društva - društva za osiguranje (obrasci), pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Narodne Banke o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Narodne banke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova organa društva.

Javno preduzeće

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – javno preduzeće (obrasci),
 • osnivački akt potpisan od strane ovlašćenog lica,
 • statut potpisan od strane ovlašćenog lica (saglasnost osnivača),
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju, 
 • procena ovlašćenog procenjivača o vrednosti nenovčanog uloga (saglasnost osnivača na procenu) 
 • odluka o imenovanju direktora javnog preduzeća, ako nije određen osnivačkim aktom, 
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu određeni osnivačkim aktom,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

Zadruga

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika - zadruga (obrasci),
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisima osnivača (zadrugara),
 • dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
 • zapisnik sa osnivačke skupštine,
 • zadružna pravila,
 • knjiga zadrugara (samo za zadruge sa članarinom),
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu (samo za zadruge sa ulozima),
 • odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora (ako postoji),
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora (ako postoji)
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

Zadružni savez

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – zadružni savez (obrasci),
 • ugovor o osnivanju zadružnog saveza,
 • pravila zadružnog saveza,
 • odluka o imenovanju predsednika saveza odnosno drugog zastupnika, ako nije određen ugovorom o osnivanju,
 • odluka o imenovanju članova i predsednika upravnog i nadzornog odbora,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

Obrazovanje ogranka stranog privrednog društva

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ogranak stranog privrednog društva (obrasci),
 • odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju ogranka,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom na srpski jezik overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Ogranak stranog privrednog društva ima pretežnu delatnost koja se registruje, a može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene odlukom o obrazovanju ogranka.

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smisli ima status rezidenta.

Obrazovanje predstavništva stranog privrednog društva

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – predstavništvo stranog privrednog društva (obrasci),
 • odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju predstavništva,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od ovlašćenog stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

Obrazovanje ogranka domaćeg privrednog društva

 • registraciona prijava obrazovanja ogranka (kada se registruje uz osnivanje, popunjava se odgovarajuća stranica u JRPPS, a za upis kod već registrovanog društva, koristi se prva strana prijave Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci i dodatak 17) - (obrasci),
 • odluka o obrazovanju ogranka (primeri akata),
 • odluka o imenovanju zastupnika ogranka, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika domaćeg pravnog lica koje obrazuje ogranak,
 • dokaz o uplati naknade (3.100,00 dinara po ogranku).

Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije i obavezno se registruje u skladu zakonom o registraciji. 

Ogranak može da zastupa zakonski zastupnik celog društva u kom slučaju nije potrebno da se navode podaci o zastupniku u registracionoj prijavi niti da se imenuje odlukom, već važi pretpostavka da ogranak zastupaju zakonski zastupnici društva.
Ako će ogranak zastupati neko drugo lice, onda je potrebno da bude imenovano za zastupnika ogranka i da se navedu podaci o tom licu u registracionoj prijavi.

Razlikovanje ove dve situacije je važno i iz razloga što u slučaju kada ogranak zastupa zakonski zastupnik, promena zakonskog zastupnika podrazumevaće i promenu zastupnika ogranka bez da se ta promena posebno sprovodi u Registru (nije potrebno podnositi registracionu prijavu niti plaćati naknadu za ovu promenu).
Međutim, ako su zakonski zastupnici trenutno registrovani kao zastupnici ogranka sa svojim ličnim podacima (ime, prezime), a ne kroz naznaku da "Ogranak zastupaju zastupnici privrednog subjekta" potrebno je da podnosilac prilikom naredne promene zakonskog zastupnika dostavi i dodatak za promenu podataka o registrovanom ogranku (dodatak 18) u kom će odabrati opciju "Brišu se svi registrovani zastupnici ogranka, a ogranak će zastupati zakonski zastupnici", priloži odogovarajuću odluku i da plati naknadu za ovu promenu, nakon čega prilikom sledeće promene zakonskog zastupnika neće više biti u obavezi da menja ovaj podatak na ogranku. 

Prijava prokure

 • registraciona prijava prokure (kada se registruje uz osnivanje, popunjava se odgovarajuća stranica u JRPPS, a za upis kod već registrovanog društva, koristi se prva strana prijave Obavezni podaci i dodatak 11) - (obrasci),
 • odluka o davanju prokure (primeri akata),
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge poslovne radnje. Izuzetno se može izdati i za ogranak.

Izdaje se odlukom članova društva (ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, ako osnivačkim aktom odnosno statutom nije drugačije određeno), neprenosiva je, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička.

Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima, da preuzima menične obaveze i obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Posebno ovlašćenje prokuriste za zaključenje ovih pravnih poslova nije predmet registracije.

Jedini vid ograničenja prokure kroz odluku članova je ograničenje ovlašćenja prokuriste samo sa supotpisom zakonskog zastupnika.

Prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.