Sportsko udruženje je dužno da Registru prijavi svaku promenu podataka koje se upisuju u Registar i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Ako se propusti navedeni rok, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 6.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o sportskom udruženju/društvu/savezu pokreće se podnošenjem registracione prijave i propisane dokumentacije koja mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji i dokaza o uplati naknade za upis u Registar.

Uz prijavu za upis promene podataka u Registar podnosi se:

 • odluka nadležnog organa o promeni podataka,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni podataka,
 • i u zavisnosti od predmeta registracije ostala dokumentacija propisana Zakonom o sportu i Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.

Potrebna dokumentacija za registraciju promena kod sportskih udruženja

Registracija promene naziva

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 01 i 04),
 • odluka skupštine o promeni naziva (skraćenog naziva, naziva na stranom jeziku ili jeziku nacionalne manjine),
 • zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je doneta odluka o promeni naziva,
 • odluka o izmenama i dopunama statuta i prečišćen tekst statuta koji sadrži novi naziv,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Ukoliko je potrebna i saglasnost za korišćenje određenog naziva dostaviti i saglasnost nadležnog organa.

Registracija promene zastupnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 03),
 • odluka nadležnog organa o promeni zastupnika,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni zastupnika,
 • izjava novoimenovanog zastupnika da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu,
 • dokaz o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje – fotokopija lične karte ili pasoša,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Ako se registracionom prijavom menjaju lični podaci zastupnika (ime, prezime, adresa, JMBG, broj pasoša ili drugi registrovani podatak), uz registracionu prijavu se dostavlja dokaz o promeni ličnog podatka i dokaz o uplati naknade.

Registracija promene sedišta

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 02),
 • odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni sedišta,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Ukoliko se promenom sedišta, pored adrese (ulica i broj) menja i mesto sedišta (grad), potrebno je dostaviti odluku o izmenama i dopunama statuta, prečišćen tekst statuta sa novim mestom sedišta uz dokaz o uplati naknade za dodatnu promenu i dodatak 04 uz prijavu.

Ukoliko se promenom sedišta menja samo adresa (ulica i broj), a sedište (grad) ostaje isto, u tom slučaju je dovoljno izvršiti promenu adrese sedišta bez promene statuta, s obzirom na to da ulica i broj nisu obavezni elementi statuta.

Registracija promene statuta

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 04),
 • odluka skupštine o usvajanju novog statuta odnosno usvajanju izmena i dopuna statuta,
 • zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je doneta odluka o usvajanju novog statuta odnosno usvajanju izmena i dopuna statuta,
 • nov statut odnosno prečišćen tekst statuta,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Registracija brisanja zastupnika usled ostavke

Registracija upisa/brisanja ogranka

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 14),
 • odluka o obrazovanju/brisanju ogranka,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o obrazovanju/brisanju ogranka,
 • izjava zastupnika ogranka da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu,
 • dokaz o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje ogranka – fotokopija lične karte ili pasoša,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Registracija privredne delatnosti

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 17, a ako se vrši i registracija promene statuta i dodatak 04),
 • odluka skupštine o obavljanju privredne delatnosti sportskog udruženja, u kojoj će biti navedena privredna delatnost u skladu sa zakonom kojim     se uređuje klasifikacija delatnost,                   
 • zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je doneta odluka o obavaljanju privredne delatnosti,
 • odluku o izmenama i dopunama statuta kojim će biti predviđena privredna delatnost koja se obavalja ukoliko već nije predviđena statutom,
 • prečišćen tekst statuta,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Registracija grane sporta

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 05 i 04),
 • odluka skupštine o promeni grane sporta,
 • zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je doneta odluka o promeni grane sporta,
 • odluka o izmenama i dopunama statuta koji će sadržati nove grane sporta,
 • prečišćen tekst statuta,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Registracija likvidacije

 • registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka likvidacije i imenovanju likvidacionog upravnika,
 • dokaz o identitetu likvidacionog upravnika – fotokopija lične karte ili pasoša,
 • izjava likvidacionog upravnika, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. st. 2. i 3, odnosno članom 99. stav 5. Zakona o sportu,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju postupka likvidacije u Registar (visine naknada).

Obustava postupka likvidacije

 • registraciona prijava obustave postupka likvidacije,
 • odluka o obustavi likvidacije,
 • odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja,
 • izjava zastupnika da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu, ako se usled obustave likvidacije bira novi zastupnik,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).