Izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije… uvedene su dve nove kategorije licence, koje bi trebalo da turističkim agencijama olakšaju ispunjavanje uslova za pribavlјanje licence i nastavak obavlјanja delatnosti u otežanim uslovima poslovanja usled pandemije prouzrokovane virusom Covid-19.

Za izdavanje licence kategorije A 10, turistička agencija treba da dokaže da je u prethodnih 12 meseci prodala organizovane turističke aranžmane za 10 do 300 putnika,  da je obezbedila garanciju putovanja sa limitom pokrića od 50.000 evra i depozit od 300 evra, a za licencu kategorije A 15 turistička agencija treba da dokaže da je prodala aranžmane za 301 do 600 putnika, da je obezbedila garanciju putovanja sa limitom pokrića od 100.000 evra i depozit od 500 evra.

Zakonom o turizmu je propisano da organizatori turističkih putovanja, sa važećom licencom, mogu da podnesu zahtev za izdavanje nove licence, sa promenjenom kategorijom, Registru turizma, koji vodi Agencija za privredne registre.

U skladu sa pomenutim Pravilnikom, uz zahtev za izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom, organizator putovanja podnosi kompletnu dokumentaciju koja se prilaže i prilikom podnošenja zahteva za izdavanje licence.

Ukoliko su rukovodioci turističke agencije lica koja su već registrovana u tom svojstvu, organizator putovanja nije u obavezi da dostavlјa dokaz o stručnoj spremi, znanju jezika, radnom iskustvu i zaposlenju sa punim radnim vremenom, već samo ima obavezu da za rukovodioce dostavi potvrde nadležnog suda da im nisu izrečene mere zabrane. Dokumentacija mora da sadrži dokaz o propisanoj garanciji putovanja, propisanom depozitu i zbirni podatak o broju putnika, kao i zahtev za prestanak važenja prethodno izdate licence.

Turistička agencija- organizator putovanja, koja je imala licencu u periodu kraćem od deset meseci pre početka primene izmenjenog pravilnika, kao i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji pre početka primene pomenutog pravilnika nije imao licencu, ostvaruje pravo na izdavanje licence koja se rangira u kategoriju A 20.

09. novembar 2020. Otvoreni šalteri APR-a na još jednoj lokaciji u Beogradu- u Rakovici 26. novembar 2020. Otvoren poštanski šalter u prostorijama APR-a u Rakovici