Na portalu sa elektronskim servisima Agencije danas je puštena u rad posebna aplikacija za podnošenje svih prijava za promene podataka preduzetnika, kao i za brisanje preduzetnika.

Elektronsko podnošenje prijave promene podataka i brisanja preduzetnika nije obavezno, pa svi preduzetnici koji žele da podnose prijave u pisanoj formi to mogu da nastave da čine kao i do sada, lično ili putem pošte.

Za eRegistraciju promena podataka i brisanja, potrebno je da preduzetnik ima:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
  • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ukoliko je već instalirana NEXU aplikacija, potrebno je preuzeti novu verziju, koju je dizajnirala Agencija i koja se može koristiti za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl, a njeno preuzimanje sa sajta APR-a je besplatno),
  • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknade.

Ako se uz elektronsku prijavu prilaže i dokument kao što je saglasnost, uverenje (npr. dokazi o izmirenim poreskim obavezama), dozvola nadležnog organa koji je izvorno nastao u papirnoj formi, taj dokument mora biti digitalizovan, odnosno pretvoren u formu elektronskog dokumenta. Digitalizaciju tog akta, odnosno konvertovanje u formu elektronskog dokumenta, može da izvrši advokat, uz uslov da je advokat istovremeno i podnosilac same prijave, ili notar, koji svojim elektronskim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom.

Dokumenta koja izdaje sam preduzetnik, poput ovlašćenja prokuristi, mogu se načiniti u izvorno elektronskoj formi, tako što će preduzetnik potpisati dokument svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Agencija je, tako, uz pre par godina uvedenu prijavu osnivanja, omogućila da se i drugi postupci registracije, koji se odnose na preduzetnike, obavlјaju u Registru privrednih subjekata potpuno u digitalnom obliku.

22. decembar 2023. Oko petine medija nema registrovane sve podatke propisane novim zakonom 29. decembar 2023. Obaveštenje o radnom vremenu tokom državnog praznika