Obaveštavamo zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu biti dostupne počev od utorka, 11. juna 2024. godine.

Istovremeno, od 11. juna prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2018. do 2022. godine, pošto je za privredna društva utvrđena nova ocena boniteta, odnosno skoring, za period od 2019. do 2023. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Izveštaji o bonitetu se izrađuju za privredna društva, ustanove i preduzetnike i sadrže podatke iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednje tri izveštajne godine, odnosno za period od 2021. do 2023. godine. Skoring, tj. ocena boniteta, izrađuje se za privredna društva na osnovu podataka iz redovnih godišnjih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri i izdaje se u formi skoring izveštaja koji sadrži podatke za period od 2019. do 2023. godine.

Korisnicima predlažemo da pre naručivanja izveštaja ili skoringa, putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih na 31.12.2021. godine i kasnije, u odeljku Objavljeni finansijski izveštaji, provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2023. godinu objavljen kao potpun i računski tačan. Ukoliko nije objavljen, predlažemo da provere da li je taj izveštaj dostavljen Agenciji i status njegove obrade, na pomenutom linku, u odeljku Lista primljenih zahteva. Ako u izveštaju koji je dostavljen ima nedostataka, obveznik mora da ih otkloni po proceduri za obradu, kako bi isti mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Podsećamo da su usluge boniteta dostupne elektronski, naručivanjem putem aplikacije za naručivanje izveštaja o bonitetu i aplikacije za naručivanje skoringa, kao i podnošenjem zahteva pisanim putem (lično, poštom ili faksom).

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga boniteta date su na internet stranici Agencije u delu Finansijski izveštaji, u okviru odeljaka APR bonitet i ePodaci iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika.

30. maj 2024. Nastavak učešća Agencije za privredne registre u projektima Saveta Evrope i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju 06. jun 2024. Predstavljeni projekti digitalizacije poslovnih procesa i usluga APR- a na konferenciji „Infotech 2024“