Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni finansijski izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Vanredni finansijski izveštaj

Vanredni finansijski izveštaj (VFI) se sastavlјa u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaklјučenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaklјučenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaklјučenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaklјučenja postupka likvidacije. Vanredni finansijski izveštaj se sastavlјa i u slučajevima brisanja ogranka stranog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo.

U slučaju statusne promene pripajanja, VFI sastavlјa pravno lice koje prestaje sa poslovanjem.

U slučaju statusne promene izdvajanja, pravno lice koje nastavlјa da postoji nakon statusne promene, nema obavezu sastavlјanja VFI, u skladu sa Mišlјenjem Ministarstva finansija br: 011-00-000125/2020-16, od 17.01.2020. godine.

Obustava postupka stečaja, odnosno privremeni prekid obavlјanja delatnosti od strane preduzetnika, ne predstavlјaju osnov za sastavlјanje VFI, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Pravna lica, odnosno preduzetnici su dužni da VFI dostave Agenciji, radi javnog objavlјivanja, u roku od 60 dana od datuma bilansa. Po isteku zakonskog roka, obveznici mogu dostaviti taj izveštaj najkasnije do isteka naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je nastao osnov za njegovo sastavlјanje.

Navedeni izveštaj, obveznici dostavlјaju putem zahteva „Vanredni finansijski izveštaj“.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Vanredni finansijski izveštaj“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju VFI na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika i isti čine obrasci:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspeha.

Obveznici ne dostavlјaju dokumentaciju uz vanredni finansijski izveštaj. Međutim, određena dokumenta mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, kao dokaz o statusnoj ili drugoj promeni, koja predstavlјa osnov za sastavlјanje VFI.

Način dostavlјanja

Vanredni finansijski izveštaj dostavlјa se primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), u elektronskom obliku, odabirom odgovarajućeg zahteva, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje vanrednog finansijskog izveštaja.

Ukoliko VFI, odnosno zahtev nije potpisan od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraća obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev bude potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјen finansijski izveštaj. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje VFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. U slučaju dostavlјanja izveštaja nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje istog u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcija za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Vanredni finansijski izveštaj“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, VFI neće biti upisan u Registar i javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već odmah po prijemu zahteva javno objavlјuje informaciju da izveštaj nije sastavlјen na način propisan Zakonom i da ne može biti javno objavlјen. Na isti način će se postupiti i u slučajevima kada VFI bude dostavlјen u papirnom obliku, kada će Agencija samo javno objaviti informaciju da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu. U navedenim slučajevima obvezniku se dostavlјa i dopis o nemogućnosti obrade VFI.

Potpun i računski tačan VFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije, kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici mogu podneti zahtev za zamenu VFI.

Ukoliko se VFI javno objavi kao nepotpun i računski netačan ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje, činjenice da pružalac računovodstvene usluge obvezniku nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili usled dostavlјanja istog u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti VFI.