Vanredni finansijski izveštaj (VFI) sastavlja se u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije. Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se i u slučajevima brisanja ogranka stranog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo.

Napomena:

U slučaju statusne promene pripajanja vanredni finansijski izveštaj sastavlјa pravno lice koje prestaje sa poslovanjem.

U slučaju statusne promene izdvajanja pravno lice koje nastavlja da postoji nakon statusne promene, nema obavezu sastavljanja vanrednog finansijskog izveštaja, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija br: 011-00-00015/2020-16, od 17.01.2020. godine.

Privremeni prekid obavlјanja delatnosti od strane preduzetnika ne predstavlјa osnov za sastavlјanje vanrednog finansijskog izveštaja.

Vanredni finansijski izveštaj dostavlja se u roku od 60 dana od dana sastavljanja. Po isteku roka, obveznici mogu Agenciji dostaviti vanredni finansijski izveštaj, najkasnije do isteka naredne godine u odnosu na bilansni dan na koji je taj izveštaj sastavlјen (uz plaćanje naknade za javno objavlјivanje uvećane po osnovu neblagovremenog dostavlјanja).

Vanredni finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencijeu elektronskom obliku, odabirom odgovarajućeg zahteva (VFI), potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja.

Napomena:

Ako obveznik ne dostavi vanredni finansijski izveštaj putem posebnog informacionog sistema, odnosno dostavi ga u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavlјen saglasno zakonu koji uređuje računovodstvo, u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen niti javno objavlјen na internet stranici Agencije.

Vanredni finansijski izveštaj čine obrasci:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspeha.

Vanredni finansijski izveštaji se sastavlјaju i dostavlјaju na obrascima propisanim odgovarajućim podzakonskim aktima za određenu grupu pravnih lica, koji su u primeni na dan sastavlјanja vanrednih finansijskih izveštaja:

Uz vanredni finansijski izveštaj ne dostavlјa se dokumentacija.

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija mogu da dostave izvod iz nadležnog registra koji predstavlјa osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu.

Dokaz o uplati naknade obveznici su dužni da dostave ukoliko uplata nije identifikovana do momenta potpisivanja i dostavljanja izveštaja.Uz vanredni finansijski izveštaj ne dostavlja se dokumentacija iz člana 34. Zakona. Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija mogu da dostave izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu.

Vanredni finansijski izveštaj mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Vanredni finansijski izveštaji koji nisu potpisani na navedeni način (npr. potpisani od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraćaju se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Za javno objavljivanje vanrednog finansijskog izveštaja potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja).

Potpun i računski tačan vanredni finansijski izveštaj upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavlјuje kao ispravan na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravan vanredni finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra., a informacija o tome se dostavlјa obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (VFI). Nedostatke iz obaveštenja obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U suprotnom, vanredni finansijski izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se vanredni finansijski izveštaj javno objavi kao neispravan ili se pravno lice odnosno preduzetnik nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik može dostaviti potpuno novi vanredni finansijski izveštaj, najkasnije do isteka naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je nastao osnov za sastavljanje vanrednog finansijskog izveštaja.

Obveznici mogu zahtevati zamenu vanrednog finansijskog izveštaja po izvršenom javnom objavlјivanju ispravnog vanrednog finansijskog izveštaja, najkasnije do predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za istu godinu.