Vanredni finansijski izveštaj (VFI) se sastavlјa u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaklјučenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaklјučenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaklјučenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaklјučenja postupka likvidacije. Vanredni finansijski izveštaj se sastavlјa i u slučajevima brisanja ogranka stranog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo.

U slučaju statusne promene pripajanja, VFI sastavlјa pravno lice koje prestaje sa poslovanjem.

U slučaju statusne promene izdvajanja, pravno lice koje nastavlјa da postoji nakon statusne promene, nema obavezu sastavlјanja VFI, u skladu sa Mišlјenjem Ministarstva finansija br: 011-00-000125/2020-16, od 17.01.2020. godine.

Obustava postupka stečaja, odnosno privremeni prekid obavlјanja delatnosti od strane preduzetnika, ne predstavlјaju osnov za sastavlјanje VFI, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Pravna lica, odnosno preduzetnici su dužni da VFI dostave Agenciji, radi javnog objavlјivanja, u roku od 60 dana od datuma bilansa. Po isteku zakonskog roka, obveznici mogu dostaviti taj izveštaj najkasnije do isteka naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je nastao osnov za njegovo sastavlјanje.

Navedeni izveštaj, obveznici dostavlјaju putem zahteva „Vanredni finansijski izveštaj“.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Vanredni finansijski izveštaj“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju VFI na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika i isti čine obrasci:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspeha.

Obveznici ne dostavlјaju dokumentaciju uz vanredni finansijski izveštaj. Međutim, određena dokumenta mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, kao dokaz o statusnoj ili drugoj promeni, koja predstavlјa osnov za sastavlјanje VFI.

Način dostavlјanja

Vanredni finansijski izveštaj dostavlјa se primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), u elektronskom obliku, odabirom odgovarajućeg zahteva, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje vanrednog finansijskog izveštaja.

Obveznici koji dostavlјaju VFI sastavlјen na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.
Obveznici koji VFI sastavlјaju sa datumom pre 31.12.2021. godine, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-PRE 31.12.2021.

Ukoliko VFI, odnosno zahtev nije potpisan od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraća obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i izveštaja, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

U slučajevima kada VFI bude dostavlјen u papirnom obliku, Agencija isti neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju o tome i obvezniku dostaviti dopis da je predmetni izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje VFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. U slučaju dostavlјanja izveštaja nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje istog u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcija za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Vanredni finansijski izveštaj“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, VFI neće biti upisan u Registar i javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Potpun i računski tačan VFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije, kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici mogu podneti zahtev za zamenu VFI.

Ukoliko se VFI javno objavi kao nepotpun i računski netačan ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja istog suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da dostavi "nov“ VFI.