UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PONUĐAČA, prilaže se dodatak 03, i:

1.1.  izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a (za domaća fizička lica), SAMO ako se zakonski zastupnik NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.

1.2. za strana fizička lica (strane državlјane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku.

1.3. za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov se dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom države čiji je državljanin.   

2. izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač promenio zakonskog zastupnika, koji podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre,

3. dokaz o uplati naknade za promenu podataka o ponuđaču (naknade).

Registraciona prijava promene zakonskog zastupnika podnosi se u roku od 15 dana od dana promene zakonskog zastupnika u nadležnom registru, a u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. U protivnom će, po isteku navedenog roka, Agencija za privredne registre po službenoj dužnosti brisati ponuđača iz Registra ponuđača.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE REGISTROVANIH PODATAKA O POSLOVNOM/REGISTROVANOM IMENU PONUĐAČA, sa dodatkom 01koju podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre, prilaže se:

  1. izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač promenio poslovno/registrovano ime,
  2. dokaz o uplati naknade za promenu podataka o ponuđaču (naknade).

Promena podataka o poslovnom/registrovanom imenu ponuđača koji je upisan u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski, preuzimanjem podataka od nadležnog registra.  

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE REGISTROVANIH PODATAKA O ADRESI SEDIŠTA PONUĐAČA, sa dodatkom 02koju podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre, prilaže se:

  1. izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač promenio adresu sedišta,
  2. dokaz o uplati naknade za promenu podataka o ponuđaču (naknade).

Promena podataka o adresi sedišta ponuđača koji je upisan u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski, preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE UPISA ZABELEŽBE, sa dodatkom 04, prilaže se:

  1. dokument kojim se utvrđuju činjenice od značaja za pravni promet,
  2. dokaz o uplati naknade za promenu podataka o ponuđaču (naknade).