Opšte informacije

Od 1. januara 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem, a od 27. decembra 2023. godine i podnošenje prijava promene podataka i brisanje preduzetnika elektronskim putem.

Za eRegistraciju preduzetnika potrebno je da podnosilac poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (Ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju. NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. Njeno preuzimanje sa sajta APR-а je besplatno),
 • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

eRegistracija osnivanja/promene/brisanja preduzetnika se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za eRegistraciju preduzetnika. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajtе video uputstvo zaboravljena lozinka. Prijava APR nalogom biće omogućena do 31.12.2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

eRegistraciju osnivanja preduzetnika Vam može olakšati video uputstvo ili vodič u slikama kroz eRegistraciju preduzetnika, kao i naše uputstvo za korisnike u pdf formatu.

eRegistraciju promene podataka kod preduzetnika Vam može olakšati vodič u slikama.

eRegistraciju brisanja preduzetnika Vam može olakšati vodič u slikama.

Plaćanje naknade za eRegistraciju preduzetnika vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu. Potpisivanje dokumenata vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti posredstvom sledećeg linka: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.

U postupku eRegistracije svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskoj formi, izuzev ličnih identifikacionih dokumenata.

Ovde je potrebno razlikovati dokumente koje preduzetnik (ili njegov punomoćnik) sâm izvorno sastavlja u elektronskoj formi (kao što je npr. advokatsko punomoćje, prokura) i potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni organi i koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica tog lica/organa koji je dokument izdao.

Ako preduzetnik podnosi elektronsku prijavu, a neka od dokumenata koja je dužan da priloži ne poseduje u elektronskoj formi (rešenja/dozvole/licence za obavljanje delatnosti), na raspolaganju ima mogućnost digitalizacije, odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom). Da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi elektronski dokumenat koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao originalan papirni dokument, potrebno je da ga overi (potpiše) svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom:

 1. lice koje je dokument izdalo (rešenja/dozvole/licence) ili
 2. lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar) ili
 3. advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

Potpisivanje elektronskog dokumenta može da se obavi korišćenjem odgovarajućeg programa (npr. Adobe Acrobat Reader) ili korišćenjem besplatne usluge za elektronsko potpisivanje dokumenata koja se nalazi na internet strani Agencije za privredne registre (https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje).

Rešenje registratora u formi elektronskog dokumenta

Rešenje registratora u formi elektronskog dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu imejl adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije.

Ni jedna institucija ne sme da uslovlјava sprovođenje određene procedure prilaganjem rešenja u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj formi, ali za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:

Pitanja u vezi sa eRegistracijom osnivanja/promene/brisanja preduzetnika možete uputiti i našem info centru na broj telefona 011 418 1000 ili na imejl adresu info@apr.gov.rs. Na raspolaganju Vam je i tehnička podrška APR-a koja pruža pomoć oko aplikacije i njihova adresa je sd@apr.gov.rs.

Korisno je znati!

eRegistracija kod preduzetnika je osmišljena tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu.  Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, poslovnog imena ili u vezi sa unetom šifrom delatnosti) tek nakon podnošenja e-registracione prijave. Iako sistem u velikoj meri sâm opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv preduzetnika već postoji u bazi podataka APR kao takav). U sistemu su posebno označena polja koja se obavezno popunjavaju, kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu ili načinu unosa prezimena na latinici koja sadrže slova Č, Ć, Ž, Š i Đ (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ), pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno e-prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

Najčešća pitanja

1. Uz registraciju prilažem i saglasnost/uverenje/dozvolu nadležnog organa. Da li je potrebno da ovaj dokument bude elektronski potpisan?

Ukoliko je za registraciju određene delatnosti obavezna saglasnost/uverenje/dozvola nadležnog organa, ovaj dokument se prilaže u elektronskom obliku prilikom podnošenja e-prijave i mora biti potpisan e-potpisom ovlašćenog lica izdavaoca saglasnosti/uverenja/dozvole.

Ako se uz elektronsku prijavu prilaže i dokument kao što je saglasnost, uverenje, dozvola nadležnog organa, ovlašćenje za prokuristu ili drugi dokument koji je izvorno nastao u papirnoj formi, omogućeno je da digitalizaciju tog akta, odnosno konvertovanje u formu elektronskog dokumenta izvrši advokat (uz uslov da je taj advokat istovremeno i podnosilac same prijave) ili notar svojim elektronskim potpisom kojim garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom.

Elektronska prijava brisanja mora da sadrži u prilogu poreska uverenja koja su potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom izdavaoca uverenja, notara ili advokata ako je on i podnosilac prijave. Ukoliko preduzetnik ili njegov punomoćnik koji nije advokat izvrši digitalizaciju prijava će biti odbačena.

Budući da Poreska uprava još uvek NE IZDAJE dokaz o prestanku poreskih obaveza u SVRHU BRISANJA u skladu sa članom 29. ZPPPA u formi elektronskog, u slučaju elektronskog podnošenja registracione prijave brisanja to uverenje koje je izdato u pisanoj formi može da digitalizuje (pretvori u elektronski dokument) samo javni beležnik ili advokat, pod uslovom da je i podnosilac prijave.

Lokalna poreska administracija, sa druge strane, dokaz o prestanku poreskih obaveza izdaje u formi elektronskog dokumenta i on se može priložiti na Portalu za elektronsku registraciju, ukoliko je potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdavaoca uverenja.

2. Ko može da ponese e-prijavu kroz sistem za eRegistraciju osnivanja/promene/brisanja preduzetnika?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući preduzetnik) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući preduzetnik (punomoćnik).

E-prijavu promene može da podnese preduzetnik, registrovani poslovođa i lice koje punomoćjem ovlasti preduzetnik.

E-prijavu brisanja može podneti preduzetnik ili lice koje punomoćjem ovlasti preduzetnik.

Podnosilac prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a ukoliko je podnosilac punomoćnik, u prilogu mora biti dostavljeno punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane preduzetnika njegovim elektronskim potpisom).

3. Da li uz e-prijavu treba da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Ako e-prijavu osnivanja podnosi preduzetnik nije potrebno priložiti fotokopiju lične karte jer identitet podnosioca i fizičkog lica preduzetnika proverava sistem validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Ukoliko e-prijavu osnivanja podnosi punomoćnik po osnovu punomoćja koje je digitalno potpisao preduzetnik nije potrebno dostaviti fotokopiju lične karte.

Takođe, ukoliko e-prijavu osnivanja podnosi punomoćnik po osnovu punomoćja koje je naknadno digitalizovano od strane notara ili advokata (potpisano u papirnoj formi od strane preduzetnika), potrebno je priložiti lični identifikacioni dokument preduzetnika.

4. Mogu li u nekom trenutku registracije da odustanem, izmenim ili dopupnim e-prijavu?

Korisnik može nakon podnošenja prijave, a do donošenja odluke nadležnog registratora da:

 • dopuni zahtev,
 • odustane od zahteva.

Ukoliko podnosilac nakon plaćanja naknade i podnošenja prijave, uvidi da je napravio neku grešku, može do donošenja odluke registratora da dopuni zahtev tako što će na početnom ekranu portala za podnošenje e-prijave izabrati zahtev koji želi da dopuni. Tada će se u akcionom meniju aktivirati polja Pregled zahteva, Dopuna prijave i Odustanak od prijave (Detaljnije informacije o podnošenju dopune i odustanka pogledati u uputstvu za korisnike u pdf formatu.

5. U kom roku mogu da postupim po odbačenoj prijavi?

Ukoliko je u postupku registracije utvrđeno da nisu bili ispunjeni uslovi za registraciju, registrator donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Podnosilac ima mogućnost da:

 • podnese novu prijavu kojom će da otkloni utvrđene nedostatke i
 • plati polovinu propisane naknade za registraciju.

Rok za podnošenje nove prijave uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena je 30 dana od dana objavljivanja odluke registratora. 

6. Šta sve treba uneti u polje poslovno ime preduzetnika prilikom popunjavanja e-prijave?

U sistemu za eRegistraciju preduzetnika prilikom osnivanja, u polje POSLOVNO IME PREDUZETNIKA treba uneti:

 • lično ime,
 • oznaku pravne forme (PREDUZETNIK ili PR),
 • mesto sedišta.

Ova tri podatka će sistem sam preuzeti iz već popunjenih podataka u zaglavlju. Na primer, nakon unetih podataka o adresi sedišta, aplikacija automatski iz navedene adrese upisuje mesto sedišta preduzetničke radnje u poslovno ime.

Važne napomene:

Naziv nije obavezan pa se polje ŽELjENI NAZIV može ostaviti prazno.

Ako podnosilac odluči da preduzetnička radnja ima naziv, mora da popuni polje NAZIV.

Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu drugog preduzetnika, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih preduzetnika i njihovih naziva u pretragama podataka.

Ukoliko je naziv unet u e-prijavu, mora biti popunjeno i polje PREDMET POSLOVANJA.

Predmet poslovanja mora upućivati obavezno na izabranu pretežnu delatnost.

7. Da li mogu da navedem i druge delatnosti u poslovnom imenu, osim pretežne?

Ako pored pretežne delatnosti želite da u poslovnom imenu navedete i druge delatnosti koje obavljate, možete pored opisa pretežne delatnosti da dodate i precizan ili manje precizan opis tih drugih delatnosti.

8. Da li mogu da koristim skraćenice u poslovnom imenu kao opis delatnosti, npr. SZR, STR, SUR, odnosno da koristim neodređene formulacije kao što su uslužna radnja, proizvodna radnja?

Ne, opis delatnosti u poslovnom imenu preduzetnika mora da upućuje na pretežnu delatnost u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i ne sme da izaziva zabludu u pogledu delatnosti preduzetnika. Takođe, reč samostalna u poslovnom imenu preduzetnika je nepotrebna jer ortačke radnje više nisu previđene zakonom, te je svaka „radnja“ samostalna.

9. Kako da pronađem u Uredbi o klasifikaciji delatnosti odgovarajuću šifru delatnosti, jer želim da obavljam više sličnih ili različitih delatnosti?

Preduzetnik može da registruje samo jednu pretežnu delatnost. To ne znači da ne može da obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti za čije obavljanje ispunjava uslove.  Ukoliko želi da ukaže na te druge delatnosti, može to učiniti tako što će u poslovnom imenu dodati pored opisa pretežne delatnosti i reči koje ukazuju na te druge delatnosti koje obavlja. Dakle, potrebno je pretraživati Uredbu o klasifikaciji delatnosti pomoću uopštenih reči, (proizvodnja, trgovina, dizajn) pa u okviru ponuđenih pronaći onu koja je približna onome čime bi se preduzetnik bavio. Možete suziti pretragu navodeći vrstu proizvoda koji bi ste proizvodili. Preporuka je da se ne vrši pretraga unosom cele reči već njenog dela (plasti, računar, oprem, instalac).

10. Da li, ukoliko obavljam delatnost na terenu, odnosno delatnost za koju nije potreban prostor, moram da registrujem sedište?

Sedište mora biti registrovano, i ako se delatnost obavlja na terenu. Za registraciju šifre delatnosti Taksi prevoz, adresa sedišta preduzetnika mora biti identična adresi prebivališta iz lične karte.

11. Da li mogu da biram datum početka obavljanja delatnosti?

Nije moguće birati datum početka obavljanja delatnosti, to je po pravilu datum donošenja odluke registratora o upisu preduzetnika u registar, ali postoji mogućnost biranja opcije da će se datum početka obavljanja delatnosti prijaviti naknadno.

Mogućnost naknadne prijave početka obavljanja delatnosti se ostavlja podnosiocu za slučaj da nije spreman da otpočne sa radom odmah po donošenju rešenja o registraciji. U svakom slučaju bez obzira na registraciju, ukoliko početak obavljanja delatnosti nije prijavljen, preduzetnik neće biti zaduživan obavezama javnih prihoda.

12. Da li penzioner može da osnuje preduzetničku radnju?

Može, ali isključivo starosni penzioner. Penzioneri koji su u invalidskoj penziji ili ostvaruju pravo iz porodične penzije mogu osnivanjem radnje izgubiti naknadu koju ostvaruju po nekom od navedena dva osnova.

13. Da li mogu da imam dve preduzetničke radnje?

Ne. Sistem će sam upozoriti podnosioca da je već registrovan kao preduzetnik, i neće moći da podnese prijavu.

14. Da li prilikom otvaranja računa u banci, moram da priložim rešenje o osnivanju u papirnoj formi?

Preduzetnici, koji su se elektronski registrovali u APR-u, nisu dužni da rešenje o upisu u registar dostave banci u papirnom obliku, već ga mogu dostaviti i u elektronskoj formi, prilikom podnošenja dokumentacije radi otvaranja poslovnog računa.

Na osnovu Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa (Sl. glasnik RS, br. 55/2015, 82/2017 i 69/2018) banke mogu da preuzmu u elektronskoj formi podatke od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, i to direktnim zahtevom upućenim Agenciji za privredne registre ili neposrednim uvidom u registar privrednih subjekata koji vodi APR na svojoj internet stranici.  

Banke mogu sve potrebne podatke i same da preuzmu preko APR- ovog veb servisa, u skladu sa Odlukom o načinu, uslovima i naknadama za preuzimanje podataka u elektronskoj formi o statusnim i drugim promenama pravnih i fizičkih lica registrovanih u Agenciji za privredne registre.