Korisnicima posebnog informacionog sistema Agencije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i propisane dokumentacije, Agencija za privredne registre je omogućila korišćenje posebne „NexU-APR“ aplikacije, pomoću koje mogu izvršiti potpisivanje tih izveštaja za 2019. godinu. Korišćenjem te aplikacije, korisnici mogu potpisivati i dokumentaciju koja se prilaže uz izveštaj, pre njenog učitavanja u sistem, kako bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Agencija je objavila uputstvo za potpisivanje dokumenata kvalifikovanim elektronskim potpisom, u kojem su opisani postupci instalacije softvera sertifikacionih tela odgovornih za izdavanje elektronskih potpisa, kao i postupci instalacije „NexU-APR“ aplikacije za elektronsko potpisivanje dokumenata, u zavisnosti od operativnog sistema koji se koristi.

Sve verzije „NexU-APR“ aplikacije za elektronsko potpisivanje preuzimaju se sa linka https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.

Korisnik, koji do sada nije instalirao NexU aplikaciju, treba da preuzme NexU-APR instalacija za Windows - verzija 1.21 - 67 MB. Korisnik, koji od ranije ima instaliranu NexU aplikaciju, treba da preuzme i instalira NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.21 - 22 MB.

Posebno skrećemo pažnju korisnicima, koji za potpisivanje koriste sertifikate MUP-a izdate na ličnim kartama pre 18. avgusta 2014. godine, da prvo instaliraju NexU-APR instalacija za Windows - verzija 1.21 - 67 MB (bez obzira da li već imaju instaliranu neku raniju verziju te aplikacije), a zatim i NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB (koristiti samo za lične karte izdate do 18.08.2014).

Pitanja u vezi elektronskog potpisivanja izveštaja i dokumentacije, odnosno primene posebnog informacionog sistema, korisnici treba da šalju na elektronsku adresu tehničke podrške Agencije: sd@apr.gov.rs.

Ostale detaljne instrukcije u vezi sa dostavljanjem finansijskih i drugih izveštaja za 2019. godinu, objavljene su u delu Registra finansijskih izveštaja gde su objavljena sva pravila, tehnička i korisnička uputstva, kao i video uputstva, koja treba da olakšaju postupak sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu u elektronskoj formi.

31. januar 2020. Razvrstavanje pravnih lica i grupa pravnih lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2019. godinu 05. februar 2020. Sa novim licencama nastavile rad 262 turističke agencije organizatori putovanja