Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavljeni finansijski izveštaj bio javno objavljen kao potpun i računski tačan.

Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija

Pre dostavljanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Obveznici revizije koji u rokovima predviđenim za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI), odnosno najkasnije do 1. aprila 2024. godine imaju pripremlјenu dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona o računovodstvu (Zakon), istu mogu da dostave i istovremeno sa RGFI, putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“. Navedeno se odnosi i na obveznike revizije sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koji ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od tri meseca od datuma bilansa.

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan RGFI do isteka roka za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI (do 1. jula 2024. godine, odnosno u roku od šest meseci od datuma bilansa za obveznike revizije sa poslovnom godinom različitom od kalendarske), predmetni izveštaj kasnije može da dostavi samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi, i to putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“.

Obveznici revizije koji odluče da propisanu dokumentaciju podnesu odvojeno od RGFI (kako je to definisano Zakonom), RGFI dostavlјaju putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima navedenim za dostavlјanje te vrste izveštaja, a dokumentaciju putem zahteva „Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima propisanim za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI (do 1. jula za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj).

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI u obimu koji je utvrđen Zakonom, a na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu grupu obveznika. Uz isti, za potrebe statistike, na propisanom obrascu dostavlјaju i Statistički izveštaj koji se odnosi na istu poslovnu godinu. Osim toga, obveznici su dužni da dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, i to:

  • odluku o usvajanju RGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostaviti izjavu da nije doneta odluka o usvajanju RGFI, potpisanu od strane zakonskog zastupnika,
  • revizorski izveštaj – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera; umesto revizorskog izveštaja, obveznik koji je istovremeno matično pravno lice može odlučiti da o obavlјenoj reviziji RGFI i konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) dostavi objedinjeni revizorski izveštaj;
  • godišnji izveštaj o poslovanju - koji dostavlјaju velika i srednja pravna lica, sva javna društva, kao i mala i mikro pravna lica koja nisu dve godine uzastopno razvrstana kao takva; ukoliko obveznik koji je istovremeno matično pravno lice odluči da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikaže kao jedan izveštaj, Agenciji je potrebno dostaviti odluku nadležnog organa o tome, pri čemu je sa istom neophodno istovremeno podneti i Odluku o usvajanju RGFI, a moguće je dostaviti i taj objedinjeni izveštaj. U slučaju dostavlјanja odluke bez godišnjeg izveštaja o poslovanju, Agencija neće obraditi i javno objaviti RGFI i dokumentaciju, sve dok obveznik ne dostavi taj izveštaj uz KGFI.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Izjavu zakonskog zastupnika da nije usvojen finansijski izveštaj, Napomene uz finansijski izveštaj i dr.), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovoljno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija se dostavlјaju primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijske izveštaje, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidljivošću pojedinih strana dostavljenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavljaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje RGFI i dokumentacije potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Pri utvrđivanju naknade koju treba uplatiti sabiraju se osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje RGFI i osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje propisane dokumentacije. Osim toga, u slučaju dostavlјanja RGFI i dokumentacije nakon isteka zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD, nezavisno od toga da li je prekoračen samo rok za dostavlјanje RGFI ili i rok za dostavlјanje dokumentacije. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, RGFI i dokumentacija neće biti upisani u Registar i javno objavlјeni kao potpun i računski tačan izveštaj, odnosno ispravna dokumentacija.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već odmah po prijemu zahteva javno objavljuje informaciju da izveštaj nije sastavljen na način propisan zakonom i da ne može biti javno objavljen. Na isti način će se postupiti i u slučajevima kada RGFI bude dostavljen u papirnom obliku, kada će Agencija samo javno objaviti informaciju da je taj izveštaj dostavljen suprotno Zakonu. U navedenim slučajevima obvezniku se dostavlja i dopis o nemogućnosti obrade RGFI. 

Potpun i računski tačan RGFI se, zajedno sa Statističkim izveštajem i ispravnom dokumentacijom, upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici revizije mogu zahtevati zamenu RGFI, zamenu Statističkog izveštaja i zamenu dokumentacije.

Usled istovremenog dostavlјanja RGFI i dokumentacije, finansijski izveštaj je potpun i računski tačan, samo ukoliko je i dokumentacija dostavlјena uz taj izveštaj ispravna. Takođe, ukoliko je finansijski izveštaj nepotpun i računski netačan, dokumentacija dostavlјena uz isti se javno objavlјuje kao neispravna.

Ukoliko se javno objavi da je RGFI nepotpun i računski netačan, a dokumentacija neispravna ili se objavi informacija da izveštaj, odnosno dokumentacija nisu javno objavlјeni usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje, činjenice da pružalac računovodstvene usluge obvezniku nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti RGFI istovremeno sa propisanom dokumentacijom. Izuzetno, u slučajevima kada je ponovno dostavlјanje izvršeno pre isteka zakonskog roka za dostavlјanje dokumentacije (1.7. za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), RGFI se može dostaviti i odvojeno od propisane dokumentacije.