Napomena:

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Pravna lica i preduzetnici koji su izvršili reviziju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, iako nemaju obavezu revizije (dobrovolјna revizija), mogu odlučiti da predmetni revizorski izveštaj dostave zajedno sa redovnim godišnjim finansijskim izveštajem (RGFI), u rokovima predviđenim za dostavlјanje RGFI, odnosno najkasnije do 31. marta 2022. godine, putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj sa dobrovolјnom revizijom“. Navedeno se odnosi i na pravna lica i preduzetnike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koji ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od tri meseca od datuma bilansa.

U slučajevima kada je dobrovolјna revizija izvršena posle dostavlјanja RGFI i njegovog objavlјivanja kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije, pravna lica i preduzetnici mogu revizorski izveštaj da dostave odvojeno od RGFI, putem zahteva „Dobrovolјna revizija“ u rokovima koji su propisani za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI.
Na dobrovolјnu reviziju shodno se primenjuju pravila koja su propisana za dostavlјanje dokumentacije od strane obveznika revizije i njeno javno objavlјivanje. Izuzetno, ako postoje nedostaci koji se tiču dokumentacije koja se odnosi na dobrovolјnu reviziju, a ti nedostaci nisu otklonjeni u skladu sa propisima, RGFI će biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, dok predmetna dokumentacija uopšte neće biti objavlјena.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dobrovolјna revizija“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI u obimu koji je utvrđen Zakonom, a na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu grupu obveznika. Uz isti, za potrebe statistike, na propisanom obrascu dostavlјaju i Statistički izveštaj koji se odnosi na istu poslovnu godinu. Pored toga, obveznici su dužni da dostave i dokumentaciju koja se odnosi na dobrovolјnu reviziju , i to:

  • odluku o usvajanju RGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostaviti izjavu da nije doneta odluka o usvajanju, potpisanu od strane zakonskog zastupnika,
  • revizorski izveštaj – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Redovan godišnji finansijski izveštaj sa dobrovolјnom revizijom se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja sa dobrovolјnom revizijom.

Obveznici koji dostavlјaju RGFI sastavlјen na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.
Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji RGFI sastavlјaju sa datumom pre 31.12.2021. godine, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-PRE 31.12.2021.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijske izveštaje, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ako je RGFI sa dobrovolјnom revizijom dostavlјen u papirnom obliku, Agencija isti neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje RGFI i dobrovolјne revizije potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Pri utvrđivanju naknade koju treba uplatiti sabiraju se osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje RGFI i osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje dobrovolјne revizije. Osim toga, u slučaju dostavlјanja RGFI i dobrovolјne revizije nakon isteka zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Redovan godišnji finansijski izveštaj sa dobrovolјnom revizijom“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja.

Potpun i računski tačan RGFI i ispravna dobrovolјna revizija se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznik može zahtevati zamenu Statističkog izveštaja, zamenu RGFI i zamenu dokumentacije.

Potpun i računski tačan RGFI se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuje u Registar finansijskih izveštaja i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju i ukoliko je dobrovolјna revizija neispravna pri čemu se dokumentacija dostavlјena uz RGFI javno ne objavlјuje. Nakon toga, obveznik može, pored zamene Statističkog izveštaja i zamene RGFI, podneti Agenciji i zamenu RGFI sa dobrovolјnom revizijom ili samo dobrovolјnu reviziju.

Ukoliko se RGFI javno objavi kao nepotpun i računski netačan, nezavisno od ispravnosti dobrovolјne revizije ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјeni usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi nov RGFI istovremeno sa dobrovolјnom revizijom ili nezavisno od nje.