Agencija za privredne registre obaveštava obveznike revizije da u ponedelјak, 1. jula 2024. godine, ističe rok za dostavlјanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI) za 2023. godinu.

Dokumentaciju iz člana 45. Zakona o računovodstvu moguće je podneti samo nakon javnog objavlјivanja RGFI za 2023. godinu kao potpunog i računski tačnog, kreiranjem i dostavlјanjem novog zahteva putem Posebnog informacionog sistema Agencije:

Dokumentacija uz RGFI“ ili

Korigovani RGFI sa dokumentacijom“ ukoliko su vršene izmene u odnosu na javno objavlјeni RGFI.

Navedene zahteve je moguće dostaviti i nakon 1. jula, a najkasnije do kraja 2024. godine, u kom slučaju se osnovna naknada uvećava za 3.000 dinara usled neblagovremenog dostavlјanja.

Obveznici revizije kojima je RGFI javno objavlјen kao nepotpun i računski netačan ili je javno objavlјena informacija da izveštaj ne može biti objavlјen usled neplaćene naknade, imaju mogućnost da do kraja godine  ponove postupak dostavlјanja RGFI zajedno sa dokumentacijom, putem zahteva „RGFI i dokumentacija“, uz plaćanje uvećane naknade usled kašnjenja u dostavlјanju RGFI, odnosno dokumentacije. Takođe, pomenuti zahtev, putem sistema, treba da kreiraju i dostave i oni obveznici revizije koji još uvek nisu dostavili RGFI.

Detalјne informacije o podnošenju navedenih vrsta zahteva obveznici mogu pročitati na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja. Za rešavanje konkretnih pitanja, obveznici revizije se mogu obratiti na sledeće mejl adrese:

finizvestaji@apr.gov.rs- za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavlјanjem dokumentacije;

sd@apr.gov.rs - radi rešavanja pitanja u vezi sa pristupom Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i potpisivanjem zahteva, odnosno dokumentacije.

14. jun 2024. Objavlјen Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2023. godinu, sa osnovnim nalazima o poslovanju pravnih lica i preduzetnika 09. jul 2024. Privreda u 2023. godini ostvarila pozitivne rezultate poslujući profitabilno devetu godinu zaredom