Napomena:

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Obveznici revizije koji u rokovima predviđenim za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI), odnosno najkasnije do 31. marta 2022. godine imaju pripremlјenu dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona o računovodstvu (Zakon), istu mogu da dostave i istovremeno sa RGFI, putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“. Navedeno se odnosi i na obveznike revizije sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koji ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od tri meseca od datuma bilansa.

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan RGFI do isteka roka za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI (do 30. juna 2022. godine, odnosno u roku od šest meseci od datuma bilansa za obveznike revizije sa poslovnom godinom različitom od kalendarske), predmetni izveštaj kasnije može da dostavi samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi, i to putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“.

Obveznici revizije koji odluče da propisanu dokumentaciju podnesu odvojeno od RGFI (kako je to definisano Zakonom), RGFI dostavlјaju putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima navedenim za dostavlјanje te vrste izveštaja, a dokumentaciju putem zahteva „Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima propisanim za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI (do 30. juna za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj).

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI u obimu koji je utvrđen Zakonom, a na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu grupu obveznika. Uz isti, za potrebe statistike, na propisanom obrascu dostavlјaju i Statistički izveštaj koji se odnosi na istu poslovnu godinu. Osim toga, obveznici su dužni da dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, i to:

  • odluku o usvajanju RGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostaviti izjavu da nije doneta odluka o usvajanju RGFI, potpisanu od strane zakonskog zastupnika,
  • revizorski izveštaj – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera; umesto revizorskog izveštaja, obveznik koji je istovremeno matično pravno lice može odlučiti da o obavlјenoj reviziji RGFI i konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) dostavi objedinjeni revizorski izveštaj;
  • godišnji izveštaj o poslovanju - koji dostavlјaju velika i srednja pravna lica, sva javna društva, kao i mala i mikro pravna lica koja nisu dve godine uzastopno razvrstana kao takva; ukoliko obveznik koji je istovremeno matično pravno lice odluči da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikaže kao jedan izveštaj, Agenciji je potrebno dostaviti odluku nadležnog organa o tome, pri čemu je omogućeno da uz odluku dostavi i taj objedinjeni izveštaj. U slučaju dostavlјanja odluke bez godišnjeg izveštaja o poslovanju, Agencija neće obraditi i javno objaviti RGFI i dokumentaciju, sve dok obveznik ne dostavi taj izveštaj uz KGFI.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija se dostavlјaju primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije.

Obveznici koji dostavlјaju RGFI sastavlјen na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.
Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji RGFI sastavlјaju sa datumom pre 31.12.2021. godine, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-PRE 31.12.2021.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijske izveštaje, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Ako RGFI sa dokumentacijom bude dostavlјen u papirnom obliku, Agencija isti neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje RGFI i dokumentacije potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Pri utvrđivanju naknade koju treba uplatiti sabiraju se osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje RGFI i osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje propisane dokumentacije. Osim toga, u slučaju dostavlјanja RGFI i dokumentacije nakon isteka zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD, nezavisno od toga da li je prekoračen samo rok za dostavlјanje RGFI ili i rok za dostavlјanje dokumentacije. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, RGFI i dokumentacija neće biti upisani u Registar i javno objavlјeni kao potpun i računski tačan izveštaj, odnosno ispravna dokumentacija.

Potpun i računski tačan RGFI se, zajedno sa Statističkim izveštajem i ispravnom dokumentacijom, upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici revizije mogu zahtevati zamenu RGFI, zamenu Statističkog izveštaja i zamenu dokumentacije.

Usled istovremenog dostavlјanja RGFI i dokumentacije, finansijski izveštaj je potpun i računski tačan, samo ukoliko je i dokumentacija dostavlјena uz taj izveštaj ispravna. Takođe, ukoliko je finansijski izveštaj nepotpun i računski netačan, dokumentacija dostavlјena uz isti se javno objavlјuje kao neispravna.

Ukoliko se javno objavi da je RGFI nepotpun i računski netačan, a dokumentacija neispravna ili se objavi informacija da izveštaj, odnosno dokumentacija nisu javno objavlјeni usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi nov RGFI istovremeno sa propisanom dokumentacijom. Izuzetno, u slučajevima kada je ponovno dostavlјanje izvršeno pre isteka zakonskog roka za dostavlјanje dokumentacije (30.6. za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), RGFI se može dostaviti i odvojeno od propisane dokumentacije.