30. decembar 2019.

Od 1. januara 2020. godine počinje primena pravilnika, donetih na osnovu Zakona o turizmu (Službeni glasnik RS, broj 17/2019), koji bliže uređuju sadržinu Registra turizma, uslove i način rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, kao i vrstu, visinu i uslove garancije putovanja i visinu depozita u zavisnosti od kategorije licence. Novi propisi koji uređuju oblast turizma donose i nove uslove koje moraju da ispune turističke agencije organizatori putovanja i turističke agencije posrednici u prodaji turističkog putovanja, kako bi mogli da obavljaju delatnost turističkih agencija.

Saznaj više

13. decembar 2019.

Preduzetnici, koji su od 1. januara 2019. godine promenili način vođenja poslovnih knjiga, sa prostog na dvojno knjigovodstvo, imaju obavezu da dostave finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre. Među ovakvim preduzetnicima nalazi se i određeni broj advokata, javnih beležnika, javnih izvršitelja i drugih, koji se inače ne registruju u Agenciji, pa je potrebno da se prijave na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Saznaj više

10. decembar 2019.

Dana 14. decembra stupa na snagu Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS”, broj 86/2019, od 6. decembra 2019.), na osnovu koga će biti omogućeno podnošenje prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu elektronskim putem od 1. januara 2020. godine.

Saznaj više

04. decembar 2019.

U evidenciju obveznika finansijskih izveštaja je za mesec dana prijavljeno oko 23.000 novih preduzetnika, koji su od ove godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i imaju obavezu da podnesu finansijske izveštaje APR-u.

Saznaj više