30. decembar 2020.

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora.

Saznaj više

28. decembar 2020.

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima – ugovora o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca i ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

Saznaj više

25. decembar 2020.

Agencija za privredne registre je danas objavila Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2019. godini. Godišnji izveštaj je sačinjen na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. i 2018. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji u skladu s računovodstvenim propisima.

Saznaj više

18. decembar 2020.

Agencija za privredne registre se stara o arhivi nastaloj u postupku registracije, koja je do danas dostigla količinu od 35 kilometara. Veći deo arhive se čuva trajno, pa samim tim predstavlјa kulturno dobro, dok se ostala dokumentacija uništava istekom rokova čuvanja, u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Agencije.

Saznaj više